Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
2:53:09
Návrat do pôvodného stavu - Dennis Priebe
ospravedlnenie skrze vieru; Kristus a posvätenie;
Bližší pohľad na dve rozdielne evanjeliá v kresťanskom svete a v adventizme. Čo je cieľom pravého evanjelia? Návrat do pôvodného stavu. Ako hriech zasiahol život na zemi a človeka? Autor sa zaoberá pojmami ako pokušenie, hriech, ospravedlnenie, posvätenie, odovzdanosť, charakterová zrelosť. Môžeme mať myseľ Kristovu? Môžeme zvíťaziť nad pokušením? Ako? Kto obháji Boha na konci veľkého sporu so satanom? Prednáška je rozdelená na 5 častí:

1 Čo je hriech? (42:19)
2 Kristova prirodzenosť (25:41)
3 Dve evanjeliá (31:23)
4 Dokonalosť? Vy snáď žartujete (53:59)
5 Posledná generácia (22:47)

Dennis Priebe je kazateľ, učiteľ a evanjelista. V minulosti pôsobil ako profesor na Pacific Union College, v súčasnosti pracuje pre Amazing Facts Ministries.
21.9.2017

3510 3209
11

3AN
Video
Čo je hriech
Video
Kristova prirodzenosť
Video
Dve evanjeliá
Video
Dokonalosť? Vy snáď žartujete
Video
Posledná generácia
Downloads

                    Video - [360p] MP4 93MB
                    Video - [360p] MP4 60MB
                    Video - [360p] MP4 76MB
                    Video - [360p] MP4 124MB
                    Video - [360p] MP4 54MB
                    Audio - [64kb/s] MP3 19MB
                    Audio - [64kb/s] MP3 12MB
                    Audio - [64kb/s] MP3 14MB
                    Audio - [64kb/s] MP3 25MB
                    Audio - [64kb/s] MP3 10MB
Komentáre
                    pridaj komentár
Jan 2017-09-23 16:42:41
      K přednášce „Kristova přirozenost“.
      Adam po pádu ztratil Boží obraz, a pak i jeho potomci, podle přednášejícího i Ježíš. Ten však s padlou lidskou přirozeností, by se nemohl stát spasitelem světa. Naopak, sám by potřeboval získat ospravedlněni z víry. Ale skrze čí krev? O kterém lidském potomku by mohl anděl vydat takové svědectví? Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude SVATÉ a bude nazváno Syn Boží“ (Luk 1,35;).
Pepa 2017-10-14 23:28:51
      Jan: Ospravedlnění z víry potřebujeme ne kvůli naší padlé lidské přirozenosti, ale kvůli hříchu. Přednášející několikrát vysvětlil, že mezi tím je značný rozdíl. Ježíš „hříchu neučinil“ (1Pt 2:22), i když přišel „v těle, jako má hříšný člověk“ (Řím 8:3). Pokud se tyto dvě věci nerozlišují, vznikají problémy.
      Padlá lidská přirozenost potřebuje uzdravení a proměnění, ke kterému dojde při druhém příchodu Ježíše Krista.
     
Martin 2018-01-26 11:17:29
      Pro Jana:
      Honzo, kazatel neříká, že Pán Ježíš měl hříšnou přirozenost, ale že byl pokoušen a mohl zhřešit. To proto, že žil jen v lidských možnostech. EGW říká: Jeho Božství bylo zahaleno lidstvím. Pán Ježíš se opravdu ve všem stal člověkem vyjma jediného, a to své povahy, svého charakteru. On se opravdu všeho vzdal (vyprázdnil), kromě své povahy. Proto řekl: kdo vidí mne, vidí i Otce. Zdědil však po matce lidské tělo oslabené hříchem = degenerované hříchem. Například postavou byl oproti Adamovi malý.
      Ježíš se skutečně naprosto všeho vzdal, přinesl si z nebe na zem jen svou povahu = osobnost, nic víc. Ve všem byl jako člověk, vyjma povahy poskvrněné hříchem. Nemohl se vzdát své povahy, protože pak už by to nebyl On. Všeho ostatního se vzdal, protože ve všem ostatním se stal člověkem.
      Mimochodem Pavel o tomto témat píše: veliké je tajemství zbožnosti, že Bůh v těle zjeven jest. Tajemství (misterión) znamenalo původně tajnou věc, do které musí být člověk zasvěcen. V pohanských chrámech kněží měli mysterión a když přišel novic, museli ho do toho tajemství zasvětit. pak už to pro novice nebylo tajemství, a už tomu rozuměl a znal to. Pavel použil toto na Kristovo vtělení. Je to pro nezasvěcené tajemství, ale pro zasvěcené úžasná a jasná pravda. Ten kdo do pravdy zasvěcuje je Duch Svatý, ten nás uvádí do veškeré pravdy.
      Proto bez upřímné modlitby a pomoci Ducha Božího nemůžeme do toho tajemství proniknout. Ale když Ti to Duch Svatý objasní, je to jednoduché a jasné.
      Pokud chceš vědět více, obrať se buď na tohoto kazatele, nebo mi napiš: martin(tečka)sevcik(tečka)brno(zavináč)gmail(tečka)com. Bůh Ti žehnej. :-))
Josef 2018-02-03 11:55:21
      Pokud jsem pana Priebeho pochopil správně, pak by měli dnes po světě chodit lidé jako Ježíš: bez hříchu už od narození. Dokonce by se lidé "s Boží pomocí" měli k této bezhříšnosti dopracovat. Opravdu? K čemu by pak potřebovali být "proměněni" ve smyslu 1Kor.15,51? Vždyť už jsou bezhříšní.
     
      Vícekrát přednášející tvrdí, že Ježíš měl stejnou hříšnou přirozenost jako my, tedy že byl stejným člověkem jako my. Pak tam vyloží obrázek, kde jsou dva grafy (zřejmě závislost hříchu od času) a tam už má nakreslenou u Ježíše rovnou přímku - nehřešil. Ale u člověka jde po narození přímka dolů - hřeší a pak od obrácení křivka zase směřuje nahoru - k bezhříšnosti. A pak něco stručně poznamená, že malý rozdíl mezi Ježíšem a námi je a hned jde od tématu pryč.
      PROČ, když celou dobu tvrdil, že Ježíš měl STEJNOU hříšnou přirozenost jako my (a z toho vyvozuje, že i my můžeme/máme žít bezhříšný život jako Ježíš) najednou to grafické znázornění "bezhříšnosti" je u Ježíše jiné, jako u člověka? Proč žádný člověk (když máme stejnou přirozenost jako měl Ježíš na zemi) hned od narození nežil bezhříšným životem?
      Anebo žil? Můžete mi ho/je jmenovat?
     
      Pan Priebe představuje dvě evangelia. Chybí mu tam třetí:
      Ježíš přišel jako člověk - Adam bez hříchu (v TĚLE poznačeném a oslabeném hříchem jako měli lidé v době, kdy žil, ale s DUCHEM bezhříšným, jako měl Adam před pádem), aby ukázal, že Adam nemusel zhřešit. Tím, že přišel v našem těle, ukazuje nám, že ani my nemusíme nutně hřešit, že hřích je volba (to říká i pan Priebe). Otázkou však zůstává, zda jsme v naší hříšné přirozenosti schopni NEUSTÁLE a NEPŘETRŽITĚ žít tak odevzdaně Bohu, že nikdy nezhřešíme. Domnívám se, že ne. A pan Priebe, podle mého, tvrdí, že ano. Proto s ním nemohu souhlasit.
Josef 2018-02-03 12:09:37
      Přednášející tvrdí: "satan (na kříži) zabíjel svého stvořitele". To NENÍ pravda!
      Chvíli předtím řekne: "Ježíš začal umírat již v Getsemane a tam by i zemřel, kdyby ho Bůh neposilnil."
      Kdo Ježíše "zabíjel" v Gesemane. Satan? To snad ne.
      Bůh na něj položil hříchy všech nás. PROTO Ježíš zemřel. Byl to tedy čin Boha (s ježíšovým souhlasem) a nikoliv satana. Satan přitom dělal opravdu šílené věci, aby to Ježíši co nejvíce zhoršil, možná i doufal (nevím), že jej od toho tím utrpením odradí. Ale satan ho určitě nezabil. To odporuje bibli.
Josef 2018-02-03 12:43:51
      Martin:
      Právěže kazatel ŘÍKÁ, že Ježíš měl hříšnou přotozenost jako my. Jak můžeš napsat, že to neříká? Vždyť to tam vícekrát opakuje.
      Zároveň píšeš:
      "Pán Ježíš se opravdu ve všem stal člověkem vyjma jediného, a to své povahy, svého charakteru. On se opravdu všeho vzdal (vyprázdnil), kromě své povahy."
      No, ty to nazveš "povaha", někdo to nazve "duch bezhříšnosti", někdo "jako Adam před pádem do hříchu" - v čem je rozdíl?
      Ale ani tvoje tvrzení, ani tvrzení, které uvádím výše, nezapadají ani do jednoho ze dvou evangelií, které tam pan Priebe představuje. Chybí mu tam třetí - to vyvážené.
Jan 2018-02-07 13:40:54
      Josefe: Za skvělé profesionální komentáře - Velký dík.
Martin 2018-02-18 14:31:45
      Pro Josefa: Josefe, některé termíny z přednášky nejsou z textu Písma, ale pomocná vyjádření myšlenek Písma. "Pomocné vyjádření" je třeba vysvětlit. Pro mne "hříšná přirozenost" znamená toto:
      - Adam a jeho potomci se odpojili od zdroje života a svatosti - Boha. Bůh nás nenechal padnout na úroveň satana = úplně zkažení, protože jsme byli oklamáni. Dal nám novou možnost se rozhodnout s kým chceme být.
      - přesto důsledkem odpojení od Boha je porušení obrazu Božího v člověku (nikoliv úplné zkažení jako u satana)
      - porušený obraz Boží nás už vylučuje z Božího království. Proto Písmo říká že se musíme znovu narodit z Ducha Svatého.
      - nicméně znovuzrození neřeší problém našeho těla. To stárne a umírá = následek Adamova hříchu. Ani ti lidé, co se dočkají Kristova příchodu živí, nemohou vstoupit do Božího království v tomto pozemském těle. Důvodem je, že i naše tělo je porušeno hříchem. Proto nám bude dáno nové tělo.
     
      Na Ježíši se projevilo také odpojení od Boha. Ale musíme tomu správně rozumět. Ježíš nebyl úplně totožný s Adamem před pádem, ani s Adamem po pádu do hříchu. Nebyl ani "něco mezi". Pavel to nazývá velké tajemství, takže to není primitivní pravda.
Martin 2018-02-18 14:36:33
      Pro Josefa: Co se týká možnosti žít zde a vítězit nad pokušeními a nehřešit (nikoliv neZhřešit, jak učí zákoníci), dlouho se mi to zdálo naprosto absurdní. Zvláště, když jsem přemýšlel o sobě, nebo hledal příklady dokonalosti u jiných lidí. Nicméně jsem nemohl popřít, že Písmo o takovém životě hovoří. A nejen Písmo, ale i EGW. Tak jsem se pustil do studia a modlil se o poznání pravdy. Ke studiu mne vedla touha důvěřovat Bohu a chodit s Ním, nikoliv pouhé pochopení "jak to funguje". Myslím si, že tuto otázku řeší mnoho křesťanů. Díky, že jsi jí položil.
Martin 2018-02-18 15:14:58
      Pro Josefa: Josefe máš pravdu, že v přednášce Dennis jasně nevysvětlí co podle něj znamená že Ježíš se narodil jako my s padlou lidskou přirozeností. To vysvětlení tam chybí. Kdybys našel na internetu celý seminář, prosím pošli odkaz. Žel neumím anglicky, tak jen CZ a SK. Rád bych si poslechl jeho podrobné vysvětlení.
      Dennis říká, že tato přednáška je velmi zhuštěná pro nedostatek času a že obvykle toto téma vykládá na semináři o několika dnech. Zřejmě to je důvod, proč se nezastaví u tohoto tématu aby je podrobně vysvětlil.
Josef 2018-02-24 15:42:31
      Martine, obávám se, že jsi to moc nevyjasnil, spíše naopak. Pán Ježíš Kristus měl podle tebe hříšnou přirozenost. A podle tvého vysvětlení to znamená,mimo jiné:
      - že byl v něm porušený Boží obraz
      - toto porušení Božího obrazu ho vylučovalo z Božího království
      - cesta zpět je přes znovuzrození z Ducha Svatého.
      Moje otázky:
      - kdy se, podle tebe, Ježíš znovu narodil z Ducha Svatého?
      - proč, když Ježíše jeho hříšná přirozenost (podle tebe) vylučovala z Božího království, Ježiš si dovolil o sobě říct: "Království Boží je mezi vámi"?
      - když podle tebe musí Bůh vyřešit "jenom" problém našeho smrtelného těla, můžeš mi jmenovat nějakého člověka, který už nehřeší a potřebuje "pouze" vyřešit problém svého smrtelného těla?
     
      Ano, souhlasím s tebou, že vtělení Pána Ježíše je tajemství. Pan Priebe se ale podle toho nechová. Naopak, vystupuje, jako by měl ve všem jasno. A to jeho občasné mlžení nelze omluvit nedostatkem času.

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť? NOVÝ ÚČET

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk