Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> duch a telo 1
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
> vedúci a pastieri
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Hľadaj: Filter: Zoradiť podľa:

0:45:37
Nový rok - Vitalij Olijnik
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
4. prednáška zo série "Diabolština v populárnych sviatkoch".
Kde má svoj pôvod dnešné počítanie času? Odkedy je január prvým
mesiacom v kalendári? Čím bol zaujímavý rímsky boh Janus? Starý
slovanský rituálny folkór. Je dedo mráz naozaj len rozprávková bytosť? Pohľad na biblický kalendár sviatkov. Náboženský a občiansky Nový rok. Zaujíma Boha otázka počítania ...
18.12.2018

30 5

3AN
Příprava na pozdní déšť - E. G. Whiteová (B. E. Wagner)
Výroky E. G. Whiteové k otázce vylití Ducha svatého sestavil B. E. Wagner.

Sestava těchto výroků Ducha prorockého od br. Wagnera posloužila již v mnoha sborech. Bratři a sestry žádali opisy těchto výroků a bratr se rozhodl, že je zveřejní. Větší rozšíření podporovali H. M. S. Richards, N. C. Wilson, R. A. Anderson a jiní.
Tato série byla použita v modlitebním týdn ...
17.12.2018

13 13

3AN
0:36:20
Verný život v čase konca - Shian W. O’ Connor
Čo máme robiť, aby sme mali večný život? Stačí ak zachovávame prikázania? Čo nám ešte chýba? Ježišovo hodnotenie stavu cirkvi a jeho odpoveď zo Zjavenia 3. kapitoly. Čo predstavuje zlato, biele šaty a očná masť? Prečo tieto veci nemáme a ako ich môžeme získať? Nebezpečenstvo falošnej ubezpečenosti. Prijmeme Ježišove riešenie?

Pastor Shian W. O’Connor je predse ...
11.12.2018

374 59

3AN
0:48:45
Vianoce - Vitalij Olijnik
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
3. prednáška zo série "Diabolština v populárnych sviatkoch".
Pohľad na čas a symboliku Vianoc vo svetle Biblie a odbornej literatúry. Sú dátumy sviatkov, ktoré ľudstvo slávi dôležité? Záleží Bohu na tom čo kedy robíme? Jeroboám a jeho svojvoľný sviatok. Čo sa robilo v posvätných "hájoch" a pod "zelenými stromami". Malý roh a jeho snaha zmeniť "sviatočné časy" a z ...
2.12.2018

492 44

3AN
0:52:13
Povolaní, vyvolení, zasvätení - Shawn Boonstra
cirkev, štát, sloboda svedomia;
Aká hrozba sa ukrýva v Pavlovej predpovedi o človeku hriechu?
Túžba Izraelitov podobať sa iným národom a mať kráľa.
4. storočie - spojenie cirkvi so štátom. Božie varovanie. Túžba reformátorov oslobodiť sa od útlaku panovníkov a vládnucej cirkvi v 17. storočí. Saul ako predobraz USA. Dokedy bola druhá šelma zo Zj. 13 podobná baránkovi a odkedy hovorí ako drak? Ježiš ...
23.11.2018

484 70

3AN
0:15:41
Minulosť s budúcnosťou (skrátená verzia) - Ted N. C. Wilson
Prinášame vám krátky zostrih kázania, ktoré zaznelo na výročnom zasadaní výkonného výboru Generálnej konferencie v Battle Creeku dňa 13. 10. 2018.

Plné znenie kázania nájdete tu.

V tomto kázaní nás Ted Wilson vyzýva, aby sme držali pevne vyznanie našej nádeje a ...
8.11.2018

567 93

3AN
0:55:27
Atribúty dvoch kráľovstviev - Vitalij Olijnik
Babylon včera, dnes a jeho prvky;
1. prednáška zo série "Diabolština v populárnych sviatkoch". Realita dvoch duchovných kráľovstiev na Zemi. Ako rozoznať ich existenciu a pôsobenie? Kráľovstvá majú svoju symboliku: erb, pečať, vlajku, hymnu... Tieto atribúty dávajú moc danému kráľovstvu pôsobiť a uplatňovať svoj poriadok na svojom území.
Biblické príklady platnosti týchto zákonitostí v duchovnom sv ...
25.10.2018

510 80
1

3AN
0:47:12
Halloween - Vitalij Olijnik
Babylon včera, dnes a jeho prvky; synkretizmus;
2. prednáška zo série "Diabolština v populárnych sviatkoch".
Halloween - je to len večierkové párty, súčasná kultúra alebo pohanské rituály a sympatetická mágia? Čo k tomu hovorí veda a história?
K tomuto sviatku patrí: predvečer dňa "všetkých svätých" (Halloween), Sviatok "všetkých svätých" a Pamiatka zosnulých (spomienka na mŕtvych). Čo predstavujú v kresťanstv ...
15.10.2018

720 88

3AN
1:27:40
Pracujme ako pracoval Ježiš - David Gates
Pred nami je veľké dielo. Budeme neutrálni alebo sa zapojíme naplno? Sme ochotní riskovať všetko? Akým spôsobom pracoval Ježiš? S kým sa stýkal? Ľudská autorita verzus Božia autorita. V čom všetkom sme sa odklonili od Božieho plánu? Môže nám niekto vziať našu korunu? Súd začína od domu Božieho. Prečistenie cirkvi. Hlasité volanie. Prebudenecké výzvy. Veríme ešte ...
2.10.2018

1243 126
10

3AN
Sobotná škola - Jednota v Kristovi - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
2.10.2018

1288 1436

3AN
0:10:03
Zakázaná kapitola
Počuli ste o zakázanej kapitole v Biblii? Voľakedy sa čítavala v synagógach, no neskôr bola z čítania vyňatá. Sledujte ako reagujú Izraelci, keď sa oboznámia s jej obsahom.
Je možné, že niekto prehliadne svojho Mesiáša?
28.9.2018

747 68

3AN
0:54:43
Pamätajte na Lotovu ženu - Joe Crews
posvätenie a charakter;
Tragický príbeh o Lotovi a jeho manželke. Aké poučenie z neho môžeme načerpať? V čom spočíval problém pani Lotovej? Lot "posúval svoje stany až po Sodomu." Dá sa žiť zbožným životom v skazenom prostredí? Aké sú riziká? Čo znamená zriecť sa všetkého? Nebezpečenstvo váhania a otáľania. Abrahámove prímluvné modlitby. Je Boh krutý detailista?

Joe Crews (1924 - 19 ...
30.8.2018

757 151
2

3AN
0:37:48
Ospravedlnenie svätyne, proroctvo o 70 týždňoch a 2300 dňoch - Michal Fulier
výklad proroctiev;
Jeruzalem "nepoznal čas svojho navštívenia". Ježiš začína svoje pôsobenie slovami: "naplnil sa čas!"

Jednoduchý výklad proroctva z 8. a 9. kapitoly knihy Daniel. 70 rokov babylonského zajatia, Danielova modlitba a 490 rokov vymeraných pre Židovský národ. Počiatočný bod proroctva, úzkosť časov, vystúpenie a smrť Mesiáša. Aký je súvis medzi 70 týždňami a 2300 dňami? ...
29.8.2018

502 102

3AN
1:44:12
Dve evanjeliá - Timo Hoffmann
ospravedlnenie skrze vieru; Kristus a posvätenie;
Môže sa stať, že niekto pochopí evanjelium nesprávne? Vydanie knihy "Vieroučné otázky" v roku 1957 ako dôsledok teologických diskusií s Dr. Donaldom Barnhousom a Walterom Martinom.

Akú prirodzenosť má človek? Je vinný už pri narodení? Akú prirodzenosť vzal na seba Kristus? Zahŕňa ospravedlnenie aj kontrolu nad životom, posvätenie? Je možná dokonalosť charakteru? Aký d ...
29.8.2018

699 77

3AN
1:03:55
Príbeh roku 1888 - Robert Wieland
Kazateľ Herbert Douglass diskutuje s Robertom Wielandom o histórii roku 1888 a o skúsenostiach, ktoré Wieland zažil s týmto posolstvom.

Posolstvo z roku 1888 predstavuje spojenie dvoch doktrín: ospravedlnenie skrze vieru a očistenie svätyne. Je to posolstvo, ktoré prekračuje chápanie Luthera, Kalvina alebo evangelikálnych cirkví. Kristova láska - agapé nás núti. Nepripravená ne ...
6.8.2018

745 114
1

3AN
0:57:30
Tajomstvo bezhriešneho života - Dávid Fekete
V čom spočíva tajomstvo, že Kristus nikdy nepadol do hriechu? Kristova prirodzenosť, jeho víťazstvo, naše víťazstvo a posolstvo z Minneapolis 1888.

"Tajomstvo pobožnosti" - Boh zjavený v tele. Čo je tým telom? Ako bol Kristus pokúšaný? Čo znamená trpieť v pokušení, odolávať žiadostiam tela? Čo je to sklon k hriechu? Čo znamená učiť sa poslušnosti? Ako zvíťazil Kr ...
6.8.2018

714 108
3

3AN
0:29:03
Budúcnosť adventizmu - Interview - Dennis Priebe
Čo nás čaká v najbližších rokoch? Poslanie adventizmu – obhájiť Božie meno, vyvrátiť satanove tvrdenia. Skupina 144.000. Ordinácia žien. Prežije cirkev ako zjednotený subjekt? Organizačné otázky. Ako sa bude vyvíjať náš vzťah k iným cirkvám? Príklad Valdenskej cirkvi. Pozemské putá.
Rozhovor vedie Hal Mayer - riaditeľ spoločnosti Keep the Faith Ministry.

Dennis Pr ...
2.8.2018

788 129
2

3AN
1:07:03
Kristova služba v nebi a náš život na zemi - Dávid Fekete
Prednáška na text 3M 16:30 "lebo toho dňa pokryjú na vás hriech, aby vás očistili; od všetkých svojich hriechov budete čistí pred Hospodinom."

Veľkňazská služba v nebi a nové úlohy na zemi. Odpustenie a očistenie. Vyšetrujúci súd a proces očisťovania na zemi. Ako súvisí rok 1888, ospravedlnenie skrze vieru a očistenie svätyne?

Dávid Fekete vykonáva funkciu kazateľa ...
1.8.2018

509 94

3AN
1:56:25
Rozhovor s evanjelistom - Mark Finley
životné skúsenosti; misijné skúsenosti;
Sledujte zaujímavý rozhovor s evanjelistom Markom Finleym. Vypočujte jeho životné i misijné skúsenosti o ktoré sa podelil v programe televízie 3ABN "Dedičstvo".
História dokazuje, že Pán Boh si môže použiť pre svoje veľké plány aj jednoduchých ľudí. Načerpajte povzbudzujúce informácie a inšpiráciu pri pohľade na skromné začiatky, životné míľniky a rázcestia, a o ...
24.7.2018

590 213

3AN
0:36:34
Hovorenie jazykmi - Randy Skeete
Dar jazykov v dobe apoštolov a dnes. Aké sú jeho prejavy a aký je jeho účel? Musí každý veriaci človek hovoriť jazykmi? Je hovorenie jazykmi dôkazom znovuzrodenia? Spoločný úžitok. Rôzne dary Ducha. Znamenitejšia cesta.

Randy Skeete pochádza z Barbadosu. V súčasnosti pôsobí ako evanjelista spoločnosti CAMPUS ministries v Ann Arbor, štát Michigan, USA. Nadšenie pre evanj ...
18.7.2018

630 151

3AN
0:43:48
Deň Hospodinov - Benjamín Byrtus
udalosti doby konca; druhý príchod Krista a jeho znamenia;
Čo je to deň Hospodinov podľa SZ a NZ? Akými udalosťami sa vyznačuje? Deň pomsty a odplaty, deň posledného súdu. Pre koho je to deň radosti a pre koho nie? Nebezpečenstvo hriešnej ubezpečenosti. Blízkosť dňa Hospodinovho. Dielo Eliáša, dielo Jána Krstiteľa, dielo adventného ľudu. Výzva k pokániu.

Benjamín Byrtus je laický kazateľ zo zboru Košice 1.
11.7.2018

587 147

3AN
0:39:16
Nebezpečné víťazstvá - Vlastimil Kajzar
posvätenie a charakter; sexualita;
Príbeh o víťazstvách sudcu Samsona, ktorý jedná podľa svojích vášní a žiadosti očí. K čomu nás vedú víťazstvá, k väčšej závislosti na Bohu alebo k väčšej sebaistote?
Samson sa zahrával so zamilovanosťou. Aké biochemické procesy sa odohrávajú v tele zamilovaného? Aké sú prejavy zamilovanosti a čo je jej cieľom?
Samson sa zahrával s hriechom. Najskôr sa zahrá ...
5.7.2018

526 132

3AN
0:40:54
Biochémia lásky - Eszter Glovicki
sexualita; manželstvo a partnerské vzťahy;
Prednáška o období zamilovanosti a jej stupňoch. Aké chemické procesy sa odohrávajú pri vytváraní partnerských vzťahov, telesnom kontakte, procese spoznávania sa? Aký vplyv majú tieto biochemické procesy na manželstvo a rozvody? Príklady partnerských vzťahov a ich úskalia.
PEA (fenyletylamín) - hormón lásky, dopamín - žhavič centra odmeňovania, serotonín - hormón norm ...
5.7.2018

622 119
1

3AN
0:52:10
Misijné skúsenosti z Brazílie - Rafaela Santana
misijné skúsenosti;
Rafaela Santana, adventistka z Brazílie, prináša pohľad na svoju krajinu, rodinu i život adventistov. Predstavuje misijné aktivity rýchlo rastúcej cirkvi v jej krajine, a tiež niektoré misijné skúsenosti počas návštevy Slovenska.

Záznam bohoslužby zo zboru CASD vo Vojkoviciach, 2.6.2018.
5.7.2018

489 104

3AN
0:41:51
Barometer lásky k Bohu - Vitalij Olijnik
posvätenie a charakter; zákon & láska;
Ako sa dá preveriť a zmerať, či človek skutočne miluje Boha? Aké sú Biblické kritériá tohto merania? Láska k blížnym v praxi. Agapé. Láska ako princíp. Rôzne stupne lásky a nenávisti. Je možné milovať niekoho, kto sa nám nepáči, niekoho s kým nesúhlasíme? Deti Božie a deti diablove.

Pastor Vitalij Oliinik, kandidát teologických vied, je riaditeľom "Centra duchovn ...
3.7.2018

597 126
2

3AN
Sobotná škola - Skutky apoštolov - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
2.7.2018

1738 1879

3AN
0:5:48
Majú ženy v zbore mlčať? - Bible Flock Box
Máme brať apoštolovu výzvu pre ženy doslovne? Aký bol kontext situácie v Korinte? Ako máme aplikovať tieto Pavlove slová dnes?

Autor Greg sa stal kresťanom a adventistom vo väzení.
21.6.2018

543 117

3AN
0:8:46
Môžem svätiť sobotu a chodiť do kostola v nedeľu? - Bible Flock Box
Ako prakticky uplatniť Božiu výzvu k oddeleniu sa od falošného náboženského systému? Čo je to duchovný Babylon? Vypočujte si osobnú skúsenosť.
Prednášku Klaňanie sa Babylonu pripravujeme. V angličtine je k dispozícii tu: https://www.youtube.com/watch?v=MdPF4YPNOik

Autor Greg sa stal kresťanom a adventistom vo väzení.
21.6.2018

507 113

3AN
0:57:16
Kliatby a zlorečenstvá - Vitalij Olijnik
posvätenie a charakter;
Prednáška z cyklu "Svätosť úst". Sledujte biblické príklady preklínania a zlorečenia - v zmysle slov vyslovených na niečiu adresu. Koho podľa Písma nemožno preklínať? Aké sú následky vyslovenej kliatby? Ako pôsobí kliatba na preklínajúceho? Ako funguje Božia ochrana pred kliatbami? Aké je riešenie v prípade porušenia biblických nariadení týkajúcich sa kliatieb? Nebe ...
15.6.2018

245 50

3AN
0:39:03
Ohováranie - dvojsečná zbraň - Hynek Dona
posvätenie a charakter;
Pohľad na jeden z najčastejších hriechov. Čo je to ohováranie? Prvé ohováranie na zemi. Len malá lož. Kam až môže zájsť ohováranie? Príbeh Hamana a vyvraždenie celého národa.
Dá sa brániť ohováraniu, keď je pochybnosť zasiata? Ako sa vysporiadať s ohováraním? Čo hovorí Biblia o ohováračoch? Ako sa nestať satanovým nástrojom. Znížime sa k ohováraniu? Budeme z ...
14.6.2018

602 107

3AN
Sobotná škola - Príprava na koniec - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
2.4.2018

2133 2809
3

3AN
0:42:28
Dve vojny, jeden nepriateľ - Randy Skeete
zákon & láska;
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi Kristom a satanom. Čo je hlavným terčom satanovho ťaženia? Boží zákon. Žena, jej semeno, ostatok. Ako môže človek vstúpiť do zmluvného vzťahu s Bohom? Ako sa prejavuje láska k Bohu? Poslušnosť ako najvyššia forma bohoslužby. Poslušnosť versus obete. Identifikácia Božej cirkvi. Iné ovčince. Výzva opustiť Babylon. Jede ...
12.3.2018

1278 228
1

3AN
0:16:08
Interview - Randy Skeete
Zoznámte sa s evanjelistom Randym Skeetom. Pozrite si rozhovor natočený pri príležitosti jeho prednáškového turné v Juhoafrickej republike. Odkiaľ pochádza, aké mal detstvo a kto mal na neho najväčší vplyv pri poznávaní biblických právd? Prečo sa rozhodol byť evanjelistom?
Ako sa dajú naučiť biblické verše naspamäť?

Randy Skeete pochádza z Barbadosu. V súčasnosti ...
28.2.2018

790 147

3AN
0:54:24
Ezau bol adventista - Randy Skeete
posvätenie a charakter;
Pohľad na Ezauovo nerozumné rozhodnutie a jeho dopad na večnosť.
Uvedomujeme si hodnotu vecí, ktoré nám boli zverené do dedičstva?Nehrozí nám, že uprednostníme šošovicovú misu dočasných pôžitkov, na úkor nebeských hodnôt? Čím všetkým pohŕdame? Význam zdravotného posolstva. Pravé vzdelanie. Poslanie Ellen Whiteovej. Môže byť niekto zatratený za to, že žije "bež ...
28.2.2018

1193 221

3AN
0:16:56
Malý kazateľ - Samuel Green
Reportáž televízie CNN o malom adventistickom kazateľovi z Mississippi. Môžu aj deti hlásať Božie slovo? Ako sa dá kázať bez poznámok?
Rozhovor so Samuelom Greenom a jeho matkou Joann Greenovou.

Vypočujte si detskú kázeň o Jonášovi v programe 3ABN Kids Time.
V čase nahrávania mal Samuel 6 rokov.
14.2.2018

1024 316

3AN
0:30:56
Gedeonove rozhodnutia - Karel Poloch
posvätenie a charakter;
Úvaha o životne dôležitých duchovných rozhodnutiach. Gedeon sa rozhodoval, či zničí bálov oltár, či odmietne panovanie vo svojej krajine, alebo či vyrobí kňazský efod.

Aké sú naše rozhodnutia v období pokoja a slobody? Sme schopní rozpoznať dobré od zlého? Rozhodujeme sa na základe pocitov, na základe názoru väčšiny alebo na základe zásad? Keď prežívame ťažkos ...
29.1.2018

729 189

3AN
0:33:00
Čakaj na Božie riešenie - Gustav Valach
posvätenie a charakter;
Úvaha na text Písma: "Dobre je, aby dúfal človek a mlčky očakával na spasenie Hospodinovo." Pl. Jer 3:26

Kázanie zo zboru CASD vo Vojkoviciach.
29.1.2018

799 190
2

3AN
Áron, Mojžišov veľký brat - Lawrence Maxwell
synkretizmus; vedúci a pastieri;
Nový štýl bohoslužby zavedený Áronom ľud prijal, ale u Boha prijatie nezískal.
Vodcovia, ktorí si myslia, že ich nové metódy riadenia Cirkvi musia byť dobré, pretože väčšina členov společenstva ich podporuje, by si mali pripomenúť, ako Boh hodnotil Áronove jednanie.
4.1.2018

1330 101
1

3AN
Sobotná škola - Správcovstvo: Motívy srdca - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
1.1.2018

2226 2724

3AN
0:41:37
Nutnosť osobného úsilia v živote kresťana - Gustav Valach
posvätenie a charakter;
Kázanie na tému Žid 12:14. Prečo sa dnes nehovorí o úsilí a svätosti? Čomu venujeme svoje úsilie? Akým záujmom?

Nesprávne formy kresťanského úsilia, vystavovanie svojho úsilia, úsilie získať odpustenie a Luther. Modlitebné úsilie, pôsty, úsilie porozumieť Božiemu Slovu, priviesť ľudí k Spasiteľovi, úsilie o pestovanie správnych návykov, osvojovanie si ctností, po ...
22.12.2017

1197

3AN
0:56:10
O štyroch semenách - Stephen Bohr
Sledujte zaujímavé detaily v podobenstve Pána Ježiša o rozsievačovi. Štyri skupiny ľudí. Do ktorej skupiny patríte? Viete sa nadchnúť pri počutí Božieho slova? Je Božie slovo zasiate hlboko vo vašom srdci? „Neudusia“ vás starosti sveta, zvod bohatstva, alebo prenasledovanie? Držíte slovo? Aké ovocie prinášate?

Stephen Bohr je riaditeľ a rečník misijnej organizácie S ...
11.12.2017

1004 314

3AN
1:10:29
Priprav sa v ústrety svojmu Bohu - Dwyane Lemon
Aký je účel proroctiev? Prebúdzajú nás zo spánku? Produkujú v nás vieru a lásku? Denná hviezda v našom srdci. Čo je to evanjelizácia? Znepokojujúce pohyby v našom svete. Prírodné katastrofy. Úpadok v spoločnosti. Skazenosti v jedle, pití a manželstve. Prepojenie medzi rodinou a sobotou. Kam smeruje organizovaný útok na rodinu? Sme adventisti len podľa mena?

Dwayne Lemon j ...
30.11.2017

1341 330
1

3AN
0:21:38
Maslo a mlieko nie sú zdraviu prospešné - Igor Bukovský
Maslo sa dostalo do povedomia v poslednom období najmä kvôli tomu, že výrazne zdraželo. Viete však, aké má účinky na vaše telo? Je vôbec maslo zdraviu prospešné? Známy odborník na výživu Igor Bukovský podrobil ostrej kritike nielen túto potravinu, ale aj mlieko či cukor.

"Nevidím žiadny dôvod, aby sme tvrdili, že maslo je zdraviu prospešná potravina. Ak budete jesť ma ...
4.11.2017

1588

3AN
Sobotná škola - Spasenie jedine z viery - List Rimanom - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je uverejniť aktuálnu tému niekoľko dní pred sobotou.
Video prenosy v angličtine:
3.10.2017

2320 3103

3AN
2:53:09
Návrat do pôvodného stavu - Dennis Priebe
ospravedlnenie skrze vieru; Kristus a posvätenie;
Bližší pohľad na dve rozdielne evanjeliá v kresťanskom svete a v adventizme. Čo je cieľom pravého evanjelia? Návrat do pôvodného stavu. Ako hriech zasiahol život na zemi a človeka? Autor sa zaoberá pojmami ako pokušenie, hriech, ospravedlnenie, posvätenie, odovzdanosť, charakterová zrelosť. Môžeme mať myseľ Kristovu? Môžeme zvíťaziť nad pokušením? Ako? Kto obháji Bo ...
21.9.2017

3023 2167
11

3AN
1:58:12
Schémy dôkazov - Exodus - Tim Mahoney
dejiny - starovek; biblická archeológia;
Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone? Odpovede na tieto otázky hľadá režisér Tim Mahoney. Jeho pátranie je hĺbkové a jeho závery sú pre niektorých kontroverzné. Veď nové poznatky, ktoré zi ...
19.9.2017

1419
1

3AN
Sobotná škola - Evanjelium v liste Galatským - Amazing Facts
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Našou snahou je každý štvrtok uverejniť aktuálnu tému.
Video prenosy v angličtine:
26.6.2017

2522 3521

3AN
Ozdravné pobyty s Dr. Davidom DeRose
Významný americký odborník Dr. David DeRose príde začiatkom júla do Českej republiky. Povedie dva ozdravné pobyty v EPIcentre zdravia EDEN, zamerané na riešenie vysokého krevného tlaku prirodzeným spôsobom. Rovnako tak sa bude na individuálnej úrovni venovať pričinným faktorom civilizačných ochorení.

V túto chvíľu sú ešte volné miesta na dva ozdravné pobyty s Dr. De ...
23.6.2017

1156 272

3AN
Ako blízko je Omega? - Roger W. Coon
udalosti doby konca;
Odpadnutie, to tragické odpadnutie od vzťahu viery, je také staré ako Adam a Eva, záhrada, strom, ovocie a prvý neslávne známy čin v histórii. Odpadnutie bolo vždy smutnou, ale ústrednou skutočnosťou života, ktorou sa kresťanská cirkev musela zaoberať: Ježiš mal svojho Judáša, Pavol mal svojho Démasa a Ellen Whiteová mala svojho Johna Kellogga...

Ellen Whiteová naznačila ...
10.6.2017

2523 283
4

3AN
0:47:36
Slepý od narodenia - dôležité a zaujímavé vypočúvanie - Ferdinand Varga
Je možné, aby niekto trpel bez viny? Slepý muž od narodenia, ale aj Jób, Pán Ježiš, a Pavel nemali vinu a predsa trpeli. Ich utrpenie však malo cieľ. Podobne je to s každým z nás. Trpieť môžeme, ba aj musíme často bez viny, ale nikdy nie bez cieľa. Kariéra veriaceho človeka nemôže byť slávna. Boží služobníci majú zasľúbenie, že budú terčom útoku nepriateľa. Pav ...
2.6.2017

1648 381
2

3AN

1. z 5 strán (240 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Prihlásiť sa k odberu noviniek TýždenníkChcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
IBAN: SK24 8360 5207 0042 0112 1149
BIC(SWIFT): BREXSKBX.


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Sobotná škola - Jednota v Kristovi
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie zn ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk