Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> duch a telo 1
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
> vedúci a pastieri
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Ježiš a manželstvo - Radomír Jonczy
manželstvo a partnerské vzťahy;
Článok podáva Ježišov postoj k rozvodom a opätovným sobášom. Venuje sa pravdepodobnej neskoršej vsuvke: "ak len nie pre smilstvo", na základe vtedajšieho chápania tohto problému liberálnou školou rabína Hillela a konzervatívnou školou rabína Šammaja.

Článok je súčasťou prednášok modlitebného Týždňa kresťanského domova 2017.
Radomír Jonczy je vedúci oddelenia Kresťanského domova pri Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov siedmeho dňa.
5.2.2017

1348 115
9

3AN

Ježiš a manželstvo

 
Tu k nemu prišli farizeji a pokúšali ho: Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal im: Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Oni mu povedali: Prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju? Nato Ježiš povedal: Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak. Hovorím vám, že kto prepustí man- želku, ak len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží. Učeníci mu povedali: Ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa. On im odpovedal: Nie všetci chápu toto slovo, len tí, ktorým je to dané. Sú totiž ľudia neschopní man- želstva, ktorí sa tak narodili zo života matky; iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia; ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. (Mt 19‚3–12)
 

Ježiš, celibátnik, ktorý chráni manželstvo

Nie je to tak dávno, čo svetovú verejnosť zaujal film Da Vinciho kód, sfilmovaný podľa rovnomennej románovej predlohy amerického spisovateľa Dana Browna. Autor si v nej pohrával s myšlienkou, že Ježiš a Mária Magdaléna boli manželia a mali spolu dieťa. Tvrdil, že ich potomkovia žijú dodnes. Bola to myšlienka nepochybne zaujímavá; neverím však tomu, že by mohla byť pravdivá.

Evanjeliá síce nie sú Ježišovým životopisom, ale evanjelisti poznajú Ježišovu matku a otčima, spomínajú Ježišových bratov a letmo sa dotknú aj jeho sestier. Ježiš a manželstvo O Ježišovej manželke však v nich niet ani zmienky. Naopak, evanjelisti píšu o tom, že vzťah Ježiša k jeho nebeskému Otcovi a k rodine cirkvi bol pre neho dôležitejší než pokrvné vzťahy. Dá sa preto predpokladať, že sa nenechal spútať ani manželstvom.

Ženy sa o Ježiša bez pochýb zaujímali a jeho vzťahy k nim boli zjavne nadštandardné. Napriek tomu je z evanjelií zrejmé, že si zvolil celibát a zdržanlivosť. Preto si myslím, že sa na neho dajú vztiahnuť jeho vlastné slová o tom, že niektorí nežijú v manželstve, lebo sa ho zriekli pre kráľovstvo nebeské.

Ježiš síce žil v celibáte, nikdy ho však nestaval na obdiv. Naopak, manželstvo vní­ mal ako naplnenie Božieho stvoriteľského poriadku platného už od stvorenia sveta, a preto bojoval za jeho zachovanie. Na otázky farizejov, či je dovolené prepúšťať manželku, odpovedal svoje jasné „nie“, aj keď sa tým dostal do konfliktu s Mojžišovým zákonom, ktorý pripúšťal možnosť rozvodu a opätovného sobáša (5Moj 24‚1–4).

Ježiš medzi Hillelom a Šammajom

Matúš píše, že farizeji prišli za Ježišom, aby ho pokúšali. Tentoraz ale nešlo o bež­ nú šarvátku. Prišli ho totiž vtiahnuť do diskusie, ktorú medzi sebou viedli už dlhší čas. Mojžiš totiž v rámci ochrany bezbranných žien stanovil, že muži sa budú môcť rozvádzať, iba keď žene dajú tzv. prepúšťací list s udaním dôvodu ich prepustenia. Nešpecifikoval však, čo presne týmto dôvodom myslí. Podotkol iba, že muž sa bude môcť rozviesť jedine v prípade, ak mu žena urobí niečo „odporné“. A tak nie div, že farizeji premýšľali o tom, čo tým vlastne myslel.

Liberálna škola rabína Hillela pod tento pojem zahrňovala čokoľvek, čím žena nesadla svojmu mužovi. Od vzhľadu, cez neschopnosť variť či rodiť deti, až po neveru. Konzervatívna škola rabína Šammaja však banálne dôvody odmietala a trvala na tom, že príčinou rozvodu a opätovného sobáša môže byť iba smilstvo.

A tak farizeji prišli za Ježišom s otázkou: „Ako to vidíš ty?“ Ježiš im zopakoval to, čo už predtým zdôraznil v Reči na vrchu: „Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží.“ (Mt 19‚9) Na prvý pohľad sa mohlo javiť, že sa tým priklonil na stranu Šammajovej školy, ale tak jednoduché to nebolo.

Ježiš, radikálny odporca rozvodov

Reč na vrchu je akousi polemikou s ponímaním zákona, ako ho v Ježišovej dobe chápali tradičné rabínske školy. Preto Ježiš jednotlivé pasáže svojho kázania opakovane uvádza slovami: „Počuli ste, že otcom bolo povedané, ale ja vám hovorím…“ (Mt 5‚21.27.31.38.43) „Bolo povedané: Nezabiješ! Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd… Bolo povedané: Nescudzoložíš! Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil…“

Zakaždým ide o radikalizáciu tradičného rabínskeho výkladu. Iba v prípade rozvodu nie je radikálnejší než Šammaj. Vďaka výnimke „ak len nie pre smilstvo“ je s ním v Matúšovom podaní vlastne v súlade. Preto sa rad odborníkov prikláňa k záveru, že táto výnimka je dodatočnou úpravou, ktorú sem dodala cirkev, aby tak pastoračne zmiernila Ježišov výrok, ktorý radikálne odmietal rozvody. Spomenutú teóriu do istej miery potvrdzuje skutočnosť, že ostatní evanjelisti sa o nej nezmieňujú.

Rovnako radikálne je však aj Ježišovo vyjadrenie, podľa ktorého to, čo Boh spojil, človek nesmie rozlučovať. Stojí za úvahu, že v gréčtine sa dá slovo o „pripojení“ muža k žene preložiť ako „prilepenie“ sa k nej. Rozlepiť tento vzťah potom znamená roztrhať ho a zničiť. Rozkol a rozorvanosť partnerov býva žiaľ výsledným javom každého rozvodu, lebo pôvodne boli jedným telom. Najtragickejšie je, že rozvod trhá aj ich deti.

Reakcia farizejov a učeníkov na Ježišovo slovo k rozvodom

Farizeji pri rozhovore s Ježišom určite vycítili tento jeho radikálny postoj. Zdá sa, že Ježiš zasiahol ich svedomie, lebo sa ticho vytratili. Pravdepodobne si pod váhou Ježišovej argumentácie uvedomili, že zneužívali Božie slovo na ospravedlnenie svojich vlastných rozvodov a obhajobu dychtenia po krajších, schopnejších a poddajnejších ženách.

Rovnako radikálne Ježišovo vyjadrenie pochopili aj učeníci: „Ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa.“ (Mt 19‚10) Ježiš im túto interpretáciu nevyvracia. Vie, že manželstvo je svojím spôsobom náročnejšie než celibát. Vyžaduje totiž potrebnú dávku zodpovednosti, sebazaprenia a obetí.

Príčina Ježišovho radikálneho postoja k rozvodom

Ježiš je teda kategoricky proti rozvodom. Je Bohom v ľudskom tele, preto nemôže inak než rozvody nenávidieť (Mal 2‚15.16). Zámerne preto ponecháva latku tam, kde ju na počiatku položil sám Stvoriteľ. Rozvod je podľa neho hriechom, ktorý nemožno ospravedlniť ani zdôvodniť. Manželstvo podľa jeho úsudku nejde rozviesť ani na základe nevery. Do úvahy prichádza iba odluka, z ktorej vyslobodzuje smrť jedného z partnerov.

Spomenutými dôrazmi však Ježiš človeka nenabáda k väčším morálnym výkonom. Vie, že nie je v ľudských silách odolávať prirodzeným hriešnym sklonom. Ak niekto aj zvládne svoje činy, stroskotá v myslení. Veď aj dychtivý pohľad na ženu je už hriechom. Nezostáva preto nič iné než si vylúpnuť oko (Mt 5‚29.30), ale pud sebazáchovy je silnejší. Rovnako Ježiš chápe, že s niektorými partnermi sa nijako vyjsť nedá.

Svojich sebavedomých poslucháčov zneisťuje zámerne. Bohatý mladík zakladajúci si na svojich morálnych kvalitách pri rozhovore s ním pochopí, že navzdory svojim veľkým výkonom nemá šancu. Odchádza preto smutný… (Mt 19‚16–22)

Neuskutočniteľnými požiadavkami nás Ježiš privádza do užšieho vzťahu s milosrdným Bohom, ktorý je nám ochotný odpúšťať a vybaviť nás silou na lepší život. Svedectvom o tom je aj príbeh ženy pristihnutej pri cudzoložstve (Jn 8‚3–11).

Rozvedení v cirkvi

Cirkev už storočia diskutuje o tom, ako sa zachovať k rozvedeným hriešnikom. Rozoberá Ježišov výrok o nerozlučiteľnosti manželstva a dumá nad tým, na koho sa jeho výnimka vzťahuje a na koho už nie. Pasuje sa do role sudcu a hľadá vinnú a nevinnú stranu. K „nevinným“ býva miernejšia, vinné kázni. Tých, ktorí sa po rozvode znova oženia, vylučuje a odopiera im prístup k Večeri Pánovej. Niet divu, že sa potom hriešnici s ťažkým srdcom radšej vyhýbajú spoločnému zhromaždeniu.

Niektoré cirkevné spoločenstvá skĺzavajú do druhého extrému. Hriech nenazývajú hriechom. Svojich spoluveriacich pred ním nevarujú. S odvolaním sa na to, že pred Božím súdom bude stáť každý sám za seba, radšej nič neriešia a rozvedeným bez problémov znovu zorganizujú cirkevnú svadbu.

Urobili by sme lepšie, keby sme hriech nazývali pravým menom, uvedomovali si svoju hriešnosť, nedémonizovali smilstvo a rozvody, ľpeli na Božej milosti, činili pokánie zo svojich hriechov, prijímali odpustenie, vzájomne sa sprevádzali pri krízach života a podporovali jedni druhých vo viere. Ježiš a jeho milosrdný otčim Jozef nech sú nám v tom príkladom. Amen.

 

 

 

 

Downloads

                    Dokument - Prednasky-KD-2017.pdf 2MB
Komentáre
                    pridaj komentár
Kamo 2017-02-08 11:13:56
      Hezky jsi to napsal Radomíre. Souhlas. Až na tu předposlední pasáž.
      Ježíš na člověka totiž nikdy neklade neuskutečnitelné požadavky.
      Bohatý mládenec taky neodchází proto, že NEMÁ ŠANCI, odchází proto že NECHCE následovat Ježíše.
mária 2017-02-08 11:31:20
      čistá pravda. rozvody a opätovné sobáše sa v našom prostredí rozšírili
      nevídanou mierou. dokedy chceme tolerovať tento jav? naozaj chceme
      upokojovať svoje svedomie telesnými slabosťami a podobnými výhovorkami
      - vinná, nevinná stránka? bolo na čase, aby niekto trochu
      šliapol na brzdu. je nesmierne žiadúce, aby inštitút manželstva opäť
      získal svoju vážnosť.
eva 2017-02-09 20:01:38
      Mám radosť v srdci, že sa táto téma otvára. Mnohým to môže byť veľkým povzbudením, aby sa rozhodovali (alebo už rozhodli) správne ohľadom rozvodov a druhých manželstiev. Je to chúlostivá téma, a veľa sa o nej nerozpráva. Avšak Biblické rady a prikázania sú v tomto smere jasné. Neprispôsobujme sa svetu! Nevinná strana? Kto rozhodne alebo usúdi? Myslím si, že navrátenie s k Biblickému učeniu v týchto otázkach by predišlo mnohému utrpeniu v rodinách v rámci cirkvi ale aj mimo nej. Apoštol Pavol povzbudzuje: (Fil 4:8) "A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte, čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte, a Bôh pokoja bude s vami."
máca 2017-02-09 20:32:51
      Jezis rekl,ze je ochotny vylecit jakkoli tragicky vypadajici vztah,pokud mu to dovolime.Proc bych tedy se mel dovolavat nejakych vyjimek,kdz se dobrovolně
      rozhodnu to rĕsit jak chci ja...?
      Buh je milujici,milostivy,laskavy,ale take spravedlivy...
mino 2017-02-16 22:16:40
      "Bola to myslienka nepochybne zaujmava"
      Co prosim bolo take zaujmave na tejto myslienke?ja fakt neviem...
maca 2017-02-24 19:13:48
      Ano,souhlasím s Minom!Taky nerozumim,co bylo zajimave na takoveto ujeté myslence br.Jonczy???
Samuel - admin 2017-03-05 07:40:55
      Počul som dosť námietok na tieto prednášky, hoci uverejnil som len túto jednu. Niektorí sa sťažujú, že autor zbytočne a v pozitívnom zmysle používa rýdzo katolícku terminológiu (napr. vianočný príbeh, magnificat, celibát), alebo že vymýšľa detaily v udalostiach Kristovho života (napr. Jozef plánoval, že Márii v prítomnosti dvoch svedkov odovzdá rozlukový list; to, že je Božím Synom, skutočne pochopil Ježiš až po krste) a tým podrýva autoritu faktov, ktoré boli zjavené EGW.
     
      Prosím tých, ktorí majú namietky, aby ich neadresovali mne, ale vyjadrili ich priamo v komentároch k članku...
     
mino 2017-03-05 21:58:26
      Mili priatelia hostia surodenci !
      Nechcem nikomu ublizit sudit ohovarat klebetit rozvracat vytvarat napetie.
      Za posledne zhruba tri stiry mozno pat rokov sa zacina nieco diat v cirkvach .
      Nieco velmi znepokojujuce hlavne mna a niektorich ludi s ktorimi som sa o problematike tychto zvlastnosti rozpraval.
      Mna osobne velmi znepokojuju postoje prednasky a kazne niektorych kazatelov a hlavne su to niektory kazatelia v cirkvi adventistov .
      CASD sa vyznacuje hlavne biblickymi principmi a skorim ocakavanim PANA JEZISA.
      Mna ale zaraza ako niektory kazatelia CASD vytvaraju urcite zvlastne zmyslanie v radoch CASD o veciach ktore su z biblickeho pohladu jasne, ale oni robia z jasnych veci nejasne a vzbudzuju nedoveru podozrievanie ba dokonca pripustaju urcite kompromysi medzi krestanstvom a evoluciov, banalizuju otazku druheho prichodu PANA JEZISA, robia kompromysi v moralnej oblasti.
      Som ale vdacny Panu BOHU za ludi nevinimajuc kazatelov ktory konaju sluzia posiluju miluju su uprimny vydia realitu su sebekriticky ale hlavne pokorny a nezabudli na to ze PAN JEZIS sa vrati a ze hriech navzdy zanikne.
      Pan Vam zehnaj.
allex 2018-07-18 15:26:21
      Neni pravdou, ze si Jezis zvolil celibat. Stvoritel ucinil cloveka jako muze A zenu. Buh sam rekl, ze byt cloveku samotnemu neni dobre! Kdyz to rekne sam pan Buh, tak je to horsi, nez si to lide dovedou predstavit. Manzelstvi bylo ustanoveno Bohem uz v Raji. Kdyz uz v Raji samota pro cloveka nebyla dobra, coz teprve v padlem svete, kde je zivot tak tezky a laska tak vzacna.
     
      Jezis mel poslani On mel Bohem dany ukol, mel zemrit za padle lidstvo. Jeho cely a relativne kratky zivot smeroval k tomuto cili.
      Dejme tomu, ze by zde Pan Jezis zil 80, 90 let normalnim zivotem, tak by prave ON (tim jsem presvedcen) mel jak manzelku, tak i rodinu. Takovy byl zamer Stvoriteluv a byla to jeho vule. Jezis by se proti teto vuli a zameru urcite nestavel, ale vyplnil by jej prikladnym zivotem, jako vyplnil vsechnu vuli sveho otce.
     
      Proto rovnez neni spravne, kdyz si dnes jeden z partneru omlouva rozchod, rozvod nebo nesmireni se v partnerstvi, ci zanedbavani partnera z titulu "poslani, nebo prace pro Boha". Toto Buh nikde nevyzaduje, ba naopak. Nikdo nemuze mit pozehnani v praci pro Boha, kdyz proto rozvrati rodinu a zpusobi mnohe slzy a bolest jak u partera, tak i u deti. Tak vznikaji o milujicim Bohu a Stvoriteli nebes a Zeme nehezke predstavy, ktere spise od Boha odpuzuji, nez aby pritahovaly.
     
      Rovnez je v clanku zvlastni formulace, ze Jezis mel k zenam nadstandartni vztahy. Co to ale znamena konkretne, to autor nerozvadi. (Vzpominam si pri tomto vyjadreni na Rut a Boaze.)
     
     
     
     
     
     
      .

Prihlásiť sa k odberu noviniek TýždenníkChcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
IBAN: SK24 8360 5207 0042 0112 1149
BIC(SWIFT): BREXSKBX.


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Sobotná škola - Jednota v Kristovi
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie zn ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk