Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> duch a telo 1
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
> vedúci a pastieri
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Poučenie plynúce z rozkolu v cirkvi - Samuele Bacchiocchi
Skoro zo dňa na deň, v roku 1995, Svetová Cirkev Božia (Worldwide Church of God) stratila polovicu svojich členov. Prečo? Čo sa nozaj stalo? Skoro kompletná sebadeštrukcia cirkvi, ktorá mala s nami mnoho spoločných náuk, nás núti zamyslieť sa nad otázkou: „Môže sa to isté stať i nám?“

Vydané v GLOS ADVENTU X/1996; str.8-10; Podľa publikovaného článku profesora Samuela Bacchiocchiho, „Lessons From a Church Meltdown“, („Adventist Review“, 18 IV 1996.)
16.11.2016

1415 171
5

3AN

Poučení plynoucí z rozkolu v Církvi

Skoro ze dne na den ztratila v roce 1995, Světová Církev Boží (Worldwide Church of God) polovinu svých členů. Proč? Co se to vlastně stalo? Skoro kompletní sebedestrukce Církve, která měla s námi mnoho společných nauk, nás nutí zamyslet se nad otázkou: „Může se to samé stát i nám?“

V roce 1995 přišla Světová Boží Církev o zhruba padesát tisíc svých členů včetně pětiset pastorů, tedy bezmála padesát procent svého početního stavu. Členové buď vystoupili z této Církve, nebo byli vyloučeni … Proč? Protože vedoucí této Církve oznámili, že mnoho z nejdůležitějších věroučných zásad takových jako: svěcení soboty, odevzdávání desátků, slavení výročních starozákonních svátků, nejedení nečistých pokrmů, odlišujících jejich společenství od jiných církví — přestává být závazných. Tyto změny zavedli proto, aby se přizpůsobili hlavnímu proudu protestantismu.

Jak se dalo očekávat, takové rozhodnutí mělo své těžké následky. Kromě ztráty stoupenců, přinesl tento krok jejich Církvi ohromné finanční ztráty, což vedlo k tomu, že bylo ukončeno televizní vysílání programu „The World Tomorow“ (Svět zítřka), náklad časopisu „The Plain Truth“ (Prostá Pravda) byl snížen ze sedmi milionů na pouhých pět set tisíc výtisků, a byly značně snížené příspěvky na Ambassador University, působící ve státu Texas.

Skupina bývalých kazatelů a starších sborů Světové Církve Boží nechtěla zahodit své zvláštní věroučné zásady. Na setkání, které se konalo na jaře 1995, proto navrhli vytvoření nové Církve s názvem Sjednocená Církev Boží (United Church of God). K dnešnímu dni toto nové uskupení přitáhlo k sobě okolo dvaceti tisíc bývalých členů Světové Církve Boží, a počet jeho vyznavačů roste každým dnem.

Dramatický rozkol a oslabení této celosvětové Církve vyvolává dvě otázky, které by měly zajímat všechny adventisty sedmého dne.

  • Co způsobilo tento náhlý rozkol?
  • Jaké poučení mohou získat adventisté sedmého dne ze smutné zkušenosti Církve, kterou s námi spojovaly takové zásady víry jako: svěcení sedmého dne týdne, důležitost poslušnosti Zákona Božího, odevzdávání desátku a také nepřijímání nečistých pokrmů?

Abych našel odpověď na tyto otázky, hovořil jsem z mnoha vedoucími nově vzniklého společenství v době dvou konferencí na téma svěcení soboty, kterých jsem se účastnil jako přednášející. V tomto roce (r. 1996) se mám zúčastnit na dalších šesti takových konferencích.

Tyto kontakty mi umožnili poznat upřímnost a angažovanost členů i kazatelů, kteří přišli o své zaměstnání nebo byli vyloučení ze svých sborů, protože se rozhodli zůstat věrni svému přesvědčení.

Když jsem slyšel srdceryvné příběhy rodin rozdělených skrze nové nauky zamýšlel jsem se co by se asi stalo s naší Církví, kdyby naši vedoucí prosadili odstranění nejdůležitějších zásad adventní věrouky, takových jako jsou: svěcení soboty, učení o Nebeské Svatyni, o Duchu prorockém, desátcích, nebo autoritě Bible. Jaké procento našich kazatelů a členů by si raději zvolilo propuštění nebo vyloučení, než zřeknutí se svého přesvědčení?

Na to nedokáže odpovědět nikdo. Ale můžeme se rozhodnout, že zabráníme vzniku takovéto situace, vyvodíme a přijmeme správné poučení z této neblahé zkušenosti Světové Církve Boží.

Abychom porozuměli rozpadu této Církve, musíme se blíže podívat na její historii. Světovou Církev Boží založil pastor Herbert W. Armstrong. Nejdříve byl členem Církve Boží (Sedmého dne) tam také byl v roce 1931 ordinován. Pracoval v ní až do roku 1937; potom založil svoji vlastní nezávislou Církev z počátku známou jako Rozhlasová Církev Boží.

V té době pastor Armstrong začal vydávat časopis „The Plain Truth“, a v roce 1947 založil vysokou školu Ambassador College v Pasadena (Kalifornie), kde také sídlilo vedení Církve.

Na rozdíl od zakladatelů Církve Adventistů sedmého dne, kteří se hlásili k demokratickým principům vedení církevního společenství, Armstrong zvolil hierarchický způsob řízení. Až do své smrti v roce 1986 sám stanovoval věroučné zásady a chování, a vypracovával program činnosti Světové Církve Boží.

Po jeho smrti vedoucí Církve pokračovali v jeho způsobu řízení. Ještě před svoji smrti Armstrong určil jako svého nástupce do úřadu generálního pastora, Josepha W. Tkacha (seniora); pomíjejíc při tom několik blízkých spolupracovníků, kteří si osobovali nárok na obsazení tohoto význačného postu. Joseph W. Tkach se po dalších čtyři nebo pět let těšil široké podpoře, a to jak mezi vedoucími, tak i členy Církve. Přesto se v roce 1992 začaly objevovat první náznaky věroučných změn.

Začátek útoků

Noví Církevní vedoucí začali postupně stahovat z oběhu Armstrongovy spisy, provádět změny v interpretaci proroctví a přijímat postoje více blízké hlavnímu protestantskému proudu. Začal příklon k uznávání spasení z milosti bez zřetele na poslušnost Božího Zákona.

Koncem roku 1994 vedoucí dovolili útok na svěcení soboty, zachovávání výročních starozákonních sobot, dělání rozdílů mezí čistým a nečistými pokrmy a také odevzdávání desátků.

V únoru roku 1995 Joe Tkach (kterého jeho otec, ještě před svoji smrti v roce 1995, jmenoval jako svého nástupce) zveřejnil studii o sobotě, ve které se objevilo toto vyjádření: „Opravdu Bůh doporučil lidu Nové Smlouvy odpočívat v sedmý den týdne? Ne, nedoporučil.“ Bylo očividné, že Tkach (junior) přijal všeobecný názor, že Nová Smlouva osvobozuje Boží lid od povinnosti zachovávat desatero přikázání.

Ti, kteří jsou dobře obeznámení s celou záležitosti, soudí, že tyto doktrinální změny pocházejí od skupiny teologů, kteří byli Církvi poslání do AZUSA PACIFIC University, aby tam získali vědecké tituly z teologie a příbuzných oborů.

Světová Církev Boží potřebovala vzdělané přednášející k získání akreditace pro svoji vlastní Ambassador Universitu. Někteří z těchto mladých teologů se dostali i do úřadu vedení Církve, který byl řízen pastorem Tkachem (seniorem). Jejich cílem bylo odstranění takových nauk jako zachovávání soboty, což považovali za pozůstatek Staré Smlouvy.

Zpočátku, členové Církve chtěli věřit tomu, že si pastor Tkach (senior) nebyl vědom toho, že jeho administrátoři propagují tuto „novou teologii“. Mnoho jiných si však bylo vědomo velikého vlivu, jaký měli tito mladí teologové na pastora Tkacha (seniora).

Pochybnosti se rozplynuly, když v prosinci 1994 Tkach (senior) nahrál na video pásek své kázání, které pak bylo počátkem ledna 1995 představené prakticky ve všech sborech Světové Církve Boží. V tomto kázání jednoznačně potvrdil, že přijal tuto novou teologii a teď je připraven přinutit všechny členy a kazatele, aby ji také přijali, jinak budou vyloučení z Církve nebo propuštění z práce. Více jak čtyři sta kazatelů rezignovalo nebo bylo propuštěno a tisíce vyznavačů vyloučeno z vlastních sborů. Mnoho z nich patří nyní do nově vzniklé Církve.

Lekce, které je třeba se naučit

My adventisté, taktéž zachovávající sobotu a připravující se na Ježíšův druhý příchod, bychom měli upřít pozornost na čtyři poučení, plynoucí z této dramatické zkušenosti.

  • Nebezpečí hierarchického vedení.

Struktura hierarchického vedení, kdy jsou rozhodnutí přijímána několika vedoucími, v sobě skrývá velké nebezpečí. Generální pastor Joseph Tkach (senior), měl moc rovnající se skoro moci papeže. Existovala sice nepočetná skupina poradců, ale konečná rozhodnutí v otázkách učení, víry a praxe naležela jemu. Takovýto autokratický způsob vedení Církve nedovoluje, aby členové či kazatelé měli jakýkoliv skutečný vliv na řízení Církve, a současně potlačuje jakékoliv hlasy nesouhlasu.

Mnoho bývalých kazatelů Světové Církve Boží nyní hovoří, že mnohokrát usilovali přesvědčit pastora Tkacha (seniora) ke svolání kazatelské rady s cílem prodiskutování nastalých doktrinálních změn, ale tyto pokusy vyšly na prázdno.

Síla církevní organizace se posuzuje podle míry shodného přesvědčení jejich členů. Toto se ale nedá nařídit odshora; musí to vzniknout v důsledku působení odzdola skrze zúčastňování se na procesu přijímání rozhodnutí.

Současná hierarchická struktura Světové Církve Boží trochu připomíná strukturu adventistické Církve na přelomu devatenáctého a dvacátého století. V té době vedoucí naší Církve měli moc, kterou Ellen White pojmenovala „královským panováním“. Právě díky jejím radám na zasedání Církve v roce 1901 byla provedena reorganizace, v důsledku čehož byl počet členů Generální Konference rozšířen na větší skupinu členů.

Ti, kteří vedou Církev, jsou vždy vystavení pokušení, aby soustředili moc v rukou co nejmenšího počtu osob, protože to usnadňuje provádění vlastních rozhodnutí a plánů. Abychom uchránili svoje vedoucí od těchto zhoubných tendencí, jsme povinování držet se současného reprezentativního systému vedení, s celým jeho aparátem kontroly a rovnováhy.

  • Vliv liberálních teologů.

Stačí mít pouze několik liberálních teologů na důležitých postech Církve, aby tam vyvinuli negativní vliv na doktrinální změny, které způsobí rozdělení náboženského společenství. Podle informaci z věrohodných zdrojů, takoví tři velmi liberální teologové (z AZUSA PACIFIC University), se dostali do těsné „blízkosti“ pastora Tkacha (seniora); to oni mu poradili zavedení doktrinálních změn.

Vliv liberálních teologů, zpochybňujících autoritu Bible a správnost věroučných zásad, se dá vycítit prakticky v každé Církví včetně Církve Adventistů sedmého dne. Tohle je část daně, kterou dnes Církve platí za propagaci získávání vyššího teologického vzdělání svých kazatelů. Zvláště mladé Církve posílají, pro získání akreditace svých vysokých škol své studenty na známé university, aby na nich získali všeobecně uznávané vědecké tituly. Žel, na těch vládne humanismus, sekularizace a vyšší kritika Bible.

Každodenní styk s těmito myšlenkovými proudy, po několik let nezůstává bez odezvy. Není proto divu, že mnoho slibných mladých lidí vyslaných, aby na těchto školách získali kvalifikaci, se vrací zpět s liberálními názory, které odporují učení jejich Církve.

Vyřešení tohoto problému nespočívá v odmítání vyššího vzdělání. Nedostatek vědění není ctností. Spíše je třeba se ujistit, že osoby zastávající zodpovědná místa na vysokých školách a v administraci Církve, upřímně a zcela zastávají zásady víry i praxi Církve, které slouží. Ti, jejichž postoj vůči vlastní Církvi se v době studia stává kritickým nebo dokonce cynickým, nemohou a nesmějí v ní sloužit. Splnění očekávání Církve by vyžadovalo, aby se zpronevěřili svému svědomí a zásadám své víry. Učit to, čemu sami nevěří, by bylo nečestné vůči Církvi, která je za to platí.

  • Změna věroučných zásad vyžaduje všeobecnou shodu.

Zásadní otázkou není to, zda vůbec potřebujeme revizi učení. Spíše je třeba přijmout, že živá Církev bude neustále růst ve svém porozumění objevených pravd. Staví na doktrinálních základech položených skrze pionýry.

Jakékoliv navrhované doktrinální změny (učení a praxe) musí být velmi důkladně posouzené a prozkoumané, než získají všeobecné uznání a schválení. Doktrinální změny prosazované nějakou osobou, proti vůli většiny, mohou způsobit rozkol v Církvi a zpochybnit její věrohodnost.

Toto se vlastně stalo Světové Církvi Boží, kde se prosadily změny užitím chybné metody vnucením odshora, a ne skrze postupné získávání všeobecného souhlasu.

Co víc, ve svém úmyslu očistit Církev od nežádoucího učení, šli vedoucí ještě dál – a přijali dispenzacionalistické názory, které zavrhují stále platné zásady staré smlouvy jako: svěcení soboty, odevzdávání desátků a nepřijímaní nečistých pokrmů.

Můžeme si představit, co by se stalo, kdyby předseda naší Generální Konference měl právo nařídit Církvi na celém světě nějakou novou teologii. Výsledek by byl podobný tomu, co se stalo Světové Církvi Boží. Naše demokratická, zastupitelská forma vedení celosvětové Církve umožňuje všem delegátům na zasedání Generální Konference diskuzi o závažných problémech a hlasováním o těchto věcech spolurozhodovat. (Odhlasovat rozhodnutí i přijmout zodpovědnost důsledků.)

Přesto i naše církevní organizace, potřebuje čas od času určitou „korekci“. Prostá většina padesáti jednoho procenta hlasů, není příliš dobrým ukazatelem většinové shody v otázce přijetí závažných rozhodnutí. Přijetí sporné záležitosti odmítané čtyřiceti devíti procenty členů, prakticky označuje rozkol na dvě poloviny. Změny týkající se základních věroučných bodů by proto měly mít podporu podstatně převažující většiny.

Síla Církve stojí na její jednotě v učení. Církev rozdělená v otázce závažné biblické nauky ztratila jednotu Kristova těla. Pozbývá svoji identitu, její misijní síla slábne a věrohodnost je zničena. Toto se vlastně stalo Světové Církvi Boží.

  • Nebezpečí hrozící zevnitř.

Toto je snad pro nás nejvíce, děsivou lekcí. Fakt, že Církvi hrozí největší nebezpečí zevnitř, nikoli zvenčí. Současné problémy (1995) Světové Církve Boží se neudály v důsledku vnějších okolnosti. Úder tomuto společenství nezasadila státní moc, ani nějaký náboženský rival. Zlo se objevilo zevnitř společenství. Může se stát něco podobného i v naší Církvi?

Bible nás varuje před hrozbami, které nás ohrožují. Pavel hovoří Efezkým: „Já vím, že po mém odchodu přijdou na vás násilní vlci a neušetří stádce, ano i z vás samých povstanou muži s převrácenými řečmi, aby za sebou strhli učedníky. Proto buďte bdělí, pamatujte (…)“ Sk. ap. 20, 29-31)

Stejného problému si všímá i Ellen White: „Více se musíme bát toho, co přichází zevnitř, než toho co přichází zvenčí. Překážky k získání duchovní síly a úspěchu jsou větší ze strany církve samotné než ze světa.“ (1SM 122)

Máme stále v čerstvé paměti některé z našich nejlepších a nejschopnějších členů, kteří se postavili na odpor učení Církve o Svatyni v Nebi, výkladu proroctví a o Duchu prorockém.

V důsledku toho co někteří učili, celá řada členů Církve začala brát sobotu spíše jako nepracovní volný den, než svatý den. Jiní ztrácejí povědomí blízkosti Kristova příchodu. Mnozí zlehčuji stále opakující se výzvy Církve týkající se vysokého standardu v otázkách oblékání, ozdobování, zábavy a střízlivosti, a volí si raději styl podobný tomu, jaký vede svět a ne následovníci Spasitele, který je povolává ke svatosti.

Zkouška, kterou prožívá Světová Církev Boží, by měla být varováním pro Církev adventistů sedmého dne. Musíme poznat příčiny a poučit se z této výstražné lekce, abychom si ušetřili podobně bolestnou zkušenost. (…)

 

~~~

Ladislav Swienczyk — přeloženo z p.j. Vyšlo v GLOS ADVENTU X/1996; str.8-10; — Podle publikovaného článku profesora Samuela Bacchiocchi, „Lessons From a Church Meltdown“, („Adventist Review“, 18 IV 1996.)

Komentáre
                    pridaj komentár
mino 2016-11-22 21:58:44
      Nebol pan Bacchiocchi jezuita?
      Zda sa mi ze som cital niaky clanok v anglictine a dyskutovalo sa tam o tom ci bol alebo nebol jezuita.
      Viete to potvrdit alebo vyvratit?Dakujem za odpoved.
lada.swen 2016-11-24 17:56:06
      Nebyl Ježíš z Nazareta žráč a pijan vína?
      Zdá se mi, že jsem někde četl, snad v té Bibli, že ještě za jeho života se o tom v jeho komunitě živě diskutovalo. Umíte to potvrdit anebo vyvrátit? Děkuji za odpověď.
peter 2016-11-25 20:23:15
      mino,
      Pán Ježiš povedal, že ľudí poznáme po ovocí: "Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodliaka figy?" (Mat 7,16)
      Je pravda, že S. Bacchiocchi študoval na Vatikánskej univerzite, a teda v niektorých momentoch môže pôsobiť trochu čudne, ale myslím, že celkové ovocie jeho života a diela je dobré.
      Pozri napr. toto: http://www.3an.sk/pg_detail.php?id=70162
mino 2016-11-29 19:33:30
      Pan Lada velmi pekne dakujem za vasu odpoved.
      Je velmi velmi zaujmava pre mna trosku neocakavana , na jej zaklade si uvedomujem co je vlastne dolezite a co vobec dolezite nieje.
      Pan Vam zehnaj.
     
mino 2016-12-04 20:35:14
      Peter velmi pekne dakujem za Vas pohlad ,nazor pzornost a cas Pan Vam zehnaj.

Prihlásiť sa k odberu noviniek TýždenníkChcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
IBAN: SK24 8360 5207 0042 0112 1149
BIC(SWIFT): BREXSKBX.


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Sobotná škola - Príprava na koniec
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie zn ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk