Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
00:45:34
Falošní proroci - Stanislav Bielik
rozlišovanie duchov;
Ako sa niekto môže stať falošným prorokom? Čo je na to potrebné? Nadprirodzené prejavy nejakého ducha? Kedy môžeme povedať: "Pán Boh mi ukázal"? Kázanie na tému 1Kr 13. Starozákonné príklady takýchto prorokov. Ako by ste rozpoznali pravého a falošného proroka, ak by sa postavili vedľa seba a obaja prorokovali?

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a administrátor vo vedení Slovenského združenia CASD.
3.11.2015

2839 923
10

Zbory Košice
Video
BielikS_FalosniProroci.mp4
Audio
BielikS_FalosniProroci.mp3
Downloads

                    Video - [360p] MP4 203MB
                    Audio - [64kb/s] MP3 21MB
Komentáre
                    pridaj komentár
Nick 2015-11-06 18:14:33
      Či azda môže slepý viesť slepého? Či nepadnú obaja do jamy?
     
      Božia služobnica, k tomuto príbehu napísala komentár, tu br. Bielik povie, že tomu "nerozumie, že nemá v tom jasno".
      A nemali by mať jasno tí, čo vedú boží ľud?
      Nedal nám Boh skrze svojho proroka informácie, preto aby nám mnohé veci objasnil a nemuseli sme tápať v tme?
      Žeby nečítal, čo k tomu napísala božia služobnica, alebo ?
      Tak neviem, čo si o tom myslieť, keď tam ešte aj zaznelo, že máme slovo dávať do súladu s inšpirovaným posolstvom božích prorokov.
     
Samuel (admin) 2015-11-15 11:38:31
      Kritika je konštruktívnou, ak poviem aj nejaké riešenie, ak poviem, ako je to správne. "Nick", chcel by som Ťa poprosiť, aby si uviedol kde a čo píše s. EGW k tomuto príbehu. To by bolo k úžitku všetkým :)
     
      Na druhej strane br. Bielik nepovedal, že on ničomu nerozumie v tomto príbehu. Prináša veľmi dôležité poučenie, aj vzhľadom na očakávané udalosti predpovedané Joelom 2,28.
Nick 2015-11-16 17:32:26
      Text E.G.W z kap. Jarobeám
     
      Poslaný prorok mal kráľovi a ľudu prekaziť ich modloslužbu a objasniť im následky tohto odpadnutia. Roztrhnutie oltára bolo znamením Božieho hnevu nad ohavnosťou v Izraeli.
     
      Hospodin sa snaží zachraňovať, nie ničiť; zo záchrany hriešnikov má radosť. „Ako žijem – znie výrok Hospodina Pána – nemám záľubu v smrti bezbožného“ (Ez 33,11). Varovnými prosbami vyzýva (55) poblúdilých, aby prestali páchať zlo; majú sa obrátiť k nemu a budú žiť. Svojich vyvolených poslov napĺňa svätou odvahou, aby ich poslucháčov prenikla bázeň a aby sa rozhodli kajať. Ako neohrozene pokarhal Boží muž kráľa! Táto smelosť bola veľmi potrebná; inak by spáchané zlo zostalo bez pokarhania. Hospodin obdaril svojho posla odvahou, aby mocne zapôsobil na tých, ktorí ho počujú. Boží poslovia sa nemusia báť človeka; neochvejne majú obhajovať spravodlivú vec. Kým dôverujú Bohu, nemusia sa báť, lebo ten, ktorý ich k dielu povolal, ich aj uisťuje, že ich ochráni a postará sa o nich.
     
      Len čo prorok posolstvo oznámil, chcel odísť, ale Járobeám mu však povedal: „Poď so mnou domov, občerstvi sa a ja ti dám dar.“ Prorok mu odvetil: „Nepôjdem s tebou, nebudem jesť chlieb a nenapijem sa vody na tomto mieste. Lebo takýto príkaz som dostal (105) v slove Hospodinovom: Nejedz chlieb, nepi vodu, ani sa nevráť cestou, ktorou si prišiel“ (1 Kráľ 13,7-9).
     
      pokračovanie v nasl. kometári pre obmedzenie počtu znakov
Nick 2015-11-16 17:34:32
      Prorok by bol dobre urobil, keby bol svoj zámer uskutočnil a čím skôr sa vrátil do Judska. Ako tak kráčal domov inou cestou, dobehol ho starec, ktorý sa vydával za proroka a oklamal Božieho muža tvrdením: „Ja som tiež prorok ako ty a anjel ku mne prehovoril slovom Hospodinovým: Vráť ho k sebe do svojho domu, nech si zaje chleba a napije sa vody. Luhal mu“ (1 Kráľ 13,18). Falošný prorok túto lož opakoval dovtedy, kým Božieho muža neprehovoril k návratu.
     
      Pravý prorok bol za opovážlivosť konať proti Božiemu príkazu potrestaný. Keď obaja po návrate do Bételu sedeli spolu pri stole, falošný prorok dostal od Všemohúceho vnuknutie a „zvolal na Božieho muža, ktorý prišiel z Júdska: Takto vraví Hospodin: Pretože si sa sprotivil Hospodinovej reči a nezachoval si príkaz, ktorý ti dal tvoj Boh... nevojde tvoja mŕtvola do hrobu tvojich otcov“ (1 Kráľ 13,21.22).
     
      Toto proroctvo sa čoskoro doslova splnilo. „Potom, keď sa najedol a keď sa napil, osedlal osla... Keď šiel, stretol ho na ceste lev a usmrtil ho. Jeho mŕtvola bola pohodená na ceste a osol stál vedľa nej. Aj lev stál vedľa mŕtvoly. Práve šli okolo muži (106) a zazreli mŕtvolu pohodenú na ceste... Šli teda a vyrozprávali to v meste, v ktorom býval starý prorok. Keď to počul prorok, ktorý ho bol vrátil z cesty, povedal: Je to Boží muž, čo sa sprotivil Hospodinovej reči“ (1 Kráľ 13,23-26).
     
      pokračovanie v nasl. kometári
Nick 2015-11-16 18:02:27
      Potrestanie neverného posla bolo ďalším dôkazom spoľahlivosti proroctva, ktoré zaznelo nad oltárom. Keby bol prorok, ktorý neposlúchol Božie slovo, zostal beztrestne nažive, kráľ to mohol využiť (56) a ospravedlňovať vlastnú neposlušnosť. V roztrhnutom oltári, v meravej ruke a v strašnom potrestaní proroka, ktorý sa opovážil neposlúchnuť výslovný príkaz Hospodina, mal Járobeám poznať hnev zneváženého Boha; tieto súdy mu mali byť varovným signálom, aby prestal páchať zlo. Járobeám sa však nehodlal kajať, „ale znova určil výšinových kňazov z vrstiev ľudu. Komu sa chcelo, toho ustanovil, takže sa stal výšinovým kňazom“ (1 Kráľ 13,33). Nehrešil však len sám, ale „zvádzal Izrael na hriech“; a „to sa stalo Járobeovmu domu podnetom na hriech, aby bol vykynožený z povrchu zeme“ (1 Kráľ 14,16; 13,34).
     
      Kniha EGW PK 7k. Jarobeám
     
      PS: Nik netvrdil, že ničomu nerozumie, len konkrétne táto vec je ozrejmená skrze božiu služobnicu :-)
     
      Kľudne môžeš tento text vymazať Samuel.
      Chcel som len poukázať na to, že možno treba viac čítať, to čo nám náš láskavý a dlhozhovievajúci Boh zjavil, aby sme nedopadli ako za čias Izraela.
     
      Boží ľud by podľa mňa mal poznať svojho Boha, aj to čo nám poslal cez svojich služobníkov. Miesto toho sú dnes niektoré adventné stránky viď Dobré ránko a tlačené materiály - viď adventno-ekumenické kalendáre, plné citátov a príbehov ľudí ktorí boli služobníkmi toho zlého.
      Od Boha sme dostaly také úžasné svetlo a mnohí miesto neho citujú a používajú svetské príbehy a citáty, od Matky Terezy a pápeža počnúc, Ignácom z Loyoly! končiac. (zakladateľom jezuitov, ktorí "pracovali" neskôr na likvidácii reformácie). A keď príde k tomu list na združenie, tak sa tomu ešte čudujú...
      Či nejdeme v šlapajach starého Izreala ako práve v tomto príbehu z tejto kázne?
     
Samuel (admin) 2015-11-16 19:09:39
      Ďakujem
Samuel (admin) 2015-11-27 10:19:58
      Áno, je pravda, že br. Bielik nerieši dôvod, prečo prorok išiel ku kráľovi a nachádzame tam vzácne poučenia. Ale autor sa venoval trochu inému problému - falošní proroci. Ellen Whitová nevysvetľuje správanie ani dôvody tohto falošného proroka. V príbehu sú veci, ktoré sa zdajú nepochopiteľné. Prečo si to ten človek vymyslel? Aké mal k tomu dôvody? Ako je to možné, že po tom všetkom, Boh prehovoril k tomuto falošnému prorokovi? Môže k prorokovi pristupovať raz duch démonov a druhykrát Duch Boží?
Kveto Krnáč 2015-11-28 19:04:37
      Nick to Vážne? To je všetko čo ťa na tej kázni zaujalo?
Igor 2016-01-08 18:01:54
      Mily Nick. Adventisti nepoznaju ani Bozie meno (pretoze im zehna akysi hospodin) tak preco sa cudovat nad tym, ze ich materialy su plne citatov a textov sluzobnikov Zleho.
     
      Ale ohladom uvedeneho pribehu v Slove Bozom, na mna divne posobi Tvoja reakcia, teda ta, ze je v tom udajne jasno, ked sluzobnica Bozia k tomu cosi napisala. Nuz ak napisala to, co si tu uviedol, tak nenapisala pre mna vlastne nic vysvetlujuce a suhlasim so Stanom, ze v tom jasno nema, lebo v tom jasno (ako v mnohych inych statiach Slova Bozieho) vobec nie je.
Jan 2017-07-27 17:55:15
      Ďakujem za slovo, veľmi poučné a potrebné pre túto dobu.

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť? NOVÝ ÚČET

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk