Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok a 144000 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> vedúci a pastieri
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
> zápas s hriechom 1
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Nedovolte, aby se to stalo - Robert H. Pierson
Poslední kázání bývalého předsedy generální konference, které zaznělo na výročním zasedání rady Generální konference 15. října 1978.

Robert H. Pierson (1911 – 1989) sloužil jako předseda Generální konference od roku 1966 do roku 1979. Pouze A. G. Daniels sloužil déle než on, jako předseda. Krátce předtím, než odešel do důchodu přednesl důraznou, jasnou, varovnou výzvu, která se zdá být téměř prorocká.

Pierson byl plodný spisovatel. Přičítá se mu autorství 28 knih, z nichž mnohé byly přeloženy do více jazyků, jakož i stovky článků.
6.2.2019

1167 124
2

3AN

Nedovolte, aby se to stalo - vážná výzva vedoucím církve

Robert H. Pierson 

Bez zdravého kázání, sejde církev brzy z cesty. 
Poslední kázání bývalého předsedy generální konference, které zaznělo na výročním zasedání rady Generální konference 15. října 1978.

Robert H. Pierson (1911 – 1989) sloužil jako předseda Generální konference od roku 1966 do roku 1979. Pouze A. G. Daniels sloužil déle než on, jako předseda. Krátce předtím, než odešel do důchodu přednesl důraznou, jasnou, varovnou výzvu, která se zdá být téměř prorocká.

Pierson byl plodný spisovatel. Přičítá se mu autorství 28 knih, z nichž mnohé byly přeloženy do více jazyků, jakož i stovky článků.

 
„Toto je naposledy, kdy v mé současné funkci stojím před vámi - světovými vůdci mé církve, vaší církve, naší církve, a mám pár slov, která vám chci zanechat.

Převzal jsem některé své myšlenky z materiálu, který napsali starší Ralph Neall a paní Neallová, v kterém popisují, jak se typicky hnutí stává církví. Podle nich hnutí často začíná charismatickým vůdcem s obrovským nadšením a odhodláním. Vzniká jako protest proti světskosti a formalismu v církvi. Ve všeobecnosti je přijímáno chudými. Bohatí by ztratili příliš mnoho, kdyby se k němu připojili, protože je nepopulární, opovrhováno a pronásledováno společností všeobecně.

Má jasné přesvědčení pevně uchovávané horlivými členy. Každý člen dělá osobní rozhodnutí, že se k němu připojí a ví, čemu věří. Toto hnutí má malou organizační strukturu a malý majetek a jen málo budov. Skupina má striktní zásady a kontrolu chování. Kazatelé, často bez vzdělání, povstávají z vnitřního popudu. Věnuje se jen malá pozornost vztahům s veřejností.

A pak přechází do druhé generace. S růstem přichází nutnost organizace a potřeba budov. V důsledku pracovitosti a hospodárnosti, členové prosperují. Jak se zvyšuje prosperita, pronásledování se začíná vytrácet. Děti narozené do hnutí nemusí dělat osobní rozhodnutí, aby se k němu připojili. Možná ani nevědí, v co věří. Nemusí se tvrdě propracovat ke svému stanovisku. To už bylo pro ně propracováno. Kazatelé povstávají více zvolením a učením se od starších pracovníků, než z přímého vnitřního popudu.

Ve třetí generaci se organizace vyvíjí a jsou zřízeny instituce. Vznikne potřeba škol k předávání víry otců. Vznikají střední školy a univerzity. Členové musí být napomínání, aby žili v souladu se zásadami, zatímco se zásady členství snižují. Skupina se stává laxní vůči vylučování členů, kteří nepraktikují víru. Misijní nadšení se ochlazuje. Věnuje se větší pozornost vztahům s veřejností. Vedoucí studují metody, jak propagovat svou víru. Někdy používají i odměny z cizích zdrojů, aby motivovali členy ke službě. Mládež si klade otázku: „Proč jsme jiní než ostatní?“ A začíná uzavírat sňatky s lidmi, kteří nesdílejí jejich víru.

Ve čtvrté generaci je mnohem větší administrativní aparát. Počet administrátorů se zvyšuje, zatímco počet pracovníků na místní úrovni se úměrně zmenšuje. Zasedají velké církevní rady, aby definovaly doktríny. Zakládá se více škol, univerzit a seminářů. Tyto se obracejí ke světu pro akreditaci a mají tendenci sekularizovat se.

Dochází k přezkoumání pozic a k modernizaci metod. Je věnována pozornost současné kultuře se zájmem o umění: hudba, architektura, literatura. Hnutí se snaží být „relevantním“ pro současnou společnost tím, že se zapojuje do populárních záležitostí. Bohoslužby se stávají formálními. Skupina se těší, že ji svět zcela přijímá. Hnutí se stalo církví!

Bratři a sestry, toto se nesmí nikdy stát Církvi adventistů sedmého dne! Toto se Církvi adventistů sedmého dne nestane. Naše církev není jen jedna z církví – je to Boží církev!

Vy, kteří dnes ráno sedíte v této místnosti, jste muži a ženy, na které Bůh spoléhá, že zajistí, že se to nestane.

Bratři a sestry, rafinované síly už začínají působit. Žel, v církvi jsou někteří lidé, kteří snižují inspirovanost celé Bible, kteří zpochybňují prvních 11 kapitol Genesis, kteří zpochybňují krátkou Biblickou chronologii (věk naší Země), jak ji potvrzuje Duch Proroctví, a kteří rafinovaně i méně rafinovaně napadají Ducha Proroctví. Jsou někteří, kteří poukazují na reformátory a současné teology jako na zdroj a normu pro učení Adventistů sedmého dne. Jsou tací, kteří jsou údajně unavení otřepanými frázemi Adventismu. Jsou takoví, kdo si přejí zapomenout na zásady církve, kterou milujeme. Jsou zde tací; kdo se žádostivostí vzhlížejí ke světu a kteří by se chtěli ucházet o přízeň křesťanských církví kolem nich; ti, kteří by chtěli odhodit plášť zvláštního lidu; a ti, kteří by chtěli jít cestou sekulárního, materialistického světa.

Kolegové, milovaní bratři a sestry – nedovolte, aby se to stalo! Vyzývám vás dnes ráno, tak vážně a naléhavě, jak jen to jde – nedovolte, aby se to stalo! Vyzývám Andrews University, Seminář, Univerzitu Loma Linda – nedovolte, aby se to stalo! Nejsme Anglikáni sedmého dne, ani Luteráni sedmého dne – my jsme adventisté sedmého dne! Toto je poslední Boží církev s posledním Božím poselstvím.

Jste muži a ženy, vedoucí, na které Bůh spoléhá, že uchovají Církev adventistů sedmého dne, jako církev ostatků, kterou Bůh předurčil k triumfu! 

Boží služebnice říká: „Strašná nebezpečí jsou před těmi, kteří nesou zodpovědnost v Božím díle – nebezpečí, na které když pomyslím, tak se chvěji.“ (Vybraná poselství, sv. 2, 2SM 391). A u Ezechiele 22,30 čteme: „Hledal jsem pak někoho z nich, kterýž by udělal hradbu, kdo by se postavil před tváří mou do trhliny za tuto zemi, abych jí nezkazil“ (PBK)

Kolegové vedoucí, dnes ráno jsem přesvědčen, že Bůh hledá muže a ženy, nebojácné vedoucí, kteří milují Boží církev a Boží pravdu více, než svůj život, aby viděl, že tato církev pod Božím vedením jde do Božího království. Úkol, který je před námi, nebude jednoduchý. Pokud dnes ráno rozumím správně Bibli a Duchu proroctví, leží před námi doba soužení, těžká doba, jakou tato církev a tento svět nikdy předtím nepoznali. 

Boží služebnice nám říká: „Nepřítel duší usiluje přinést domněnku, že mezi Adventisty sedmého dne má proběhnout velká reformace a tato reformace bude spočívat v upuštěni od bodů učení, které jsou pilíři naší víry, a v procesu reorganizace. Kdyby tato reformace nastala, jaký by byl výsledek? Zásady pravdy, které Bůh ve své moudrosti dal církvi ostatků, by byly zavrhnuty. Naše náboženství by se změnilo. Základní zásady, která podpírala dílo v průběhu padesáti let, by byla považována za omyl. Vznikla by nová organizace. Byly by napsány knihy nového řádu. Nastoupil by systém intelektuální filosofie. Zakladatelé tohoto systému by šli do různých míst a konali by obdivuhodné dílo. Sobota by ovšem byla zlehčena, podobně jako i Bůh, který ji ustanovil. Tomuto novému hnutí by nic nesmělo stát v cestě. Vůdcové by učili, že ctnost je lepší než zločin, ale tím, že by odstranili Boha, začali by spoléhat pouze na lidskou sílu, která je bez Boha bezcenná.“ (Vybraná poselství, sv. 1, 1SM 204, 205).

Církev adventistů sedmého dne prožila odpadnutí Alfa před několika lety. Vy i já jsme vedoucí, kteří budou čelit odpadnutí Omega, které bude mít stejný rafinovaný ďábelský původ. Její efekt bude více devastující, než u Alfy. Bratři, prosím vás, studujte, poznejte, co je před námi, a potom s Boží pomocí, připravte svůj lid, aby mu dokázal čelit! 
„Bůh povolává muže, kteří jsou připraveni čelit krizovým situacím, muže, kteří v krizi nebudou stát na špatné straně.“ (Review and Herald, 5. listopad, 1903). 

„Pokračujeme dál v cestě k závěrečnému konfliktu. Teď není čas na kompromisy. To není doba na skrývání svého přesvědčení. Když bude válka bolestná, ať se nikdo nestane zrádcem. Není čas, abychom složili nebo skryli naše zbraně a tak poskytli satanovi výhodu v boji“ (Review and Herald, 6. prosinec, 1892). 

A pak bych rád obrátil pozornost na vidění, které měla služebnice Páně, ve kterém viděla loď, jak míří k ledovci. Řekla:

„Vysoko nad lodí vyčníval gigantický ledovec. Velitelský hlas zvolal: „Narazte do něj!“ Nikdo neváhal ani na okamžik. Nadešel čas pro okamžité rozhodnutí. Lodní důstojník zapnul na plnou páru a muž u kormidla nasměroval loď přímo do ledovce. S velikým rachotem narazila loď do ledovce. Byl to strašný náraz, ledovec se rozlomil na několik kusů, které s rachotem hromu padaly na palubu. Cestující byli velmi otřeseni sílou srážky, ale nikdo nepřišel o život. Loď byla poškozena, ale dala se opravit. Odrazila se zpět a po celé délce se zachvěla jako živý tvor. Pak pokračovala ve své cestě. Poznala jsem význam tohoto vylíčení. Dostala jsem příkaz. Zaslechla jsem slova, podobná hlasu našeho kapitána, „Narazte do něj!" Poznala jsem, co je mou povinností a nemohla jsem ztrácet ani okamžik. Nadešel čas pro rozhodný čin. Musím bezodkladně uposlechnout příkaz: „Narazte do něj!" (Vybraná poselství, sv. 1, 1SM 205, 206). 

Kolegové vedoucí, možná v ne příliš vzdálené budoucnosti se s ním budete muset střetnout. Modlím se, aby vám Bůh dal milost, odvahu a moudrost. 

A konečně: „Jak krásné je pomyšlení, že velký spor se blíží ke svému konci! V závěru díla nás potkají různá nebezpečí, a nevíme, jak se s nimi vypořádat. Nezapomínejme však, že tu působí trojí nebeská moc, že Boží ruka drží kormidlo a že Bůh své záměry provede. On shromáždí svůj lid z celého světa, který Mu bude sloužit ve spravedlnosti“ (Vybraná poselství, sv. 2, 2SM 391). 

Jak krásné ujištění, které máme dnes ráno, bratři a sestry, že vy i já pracujeme na Božím díle. Toto dílo není závislé na žádném člověku. Závisí na našem vztahu s Ním. Existuje jenom jeden způsob, jak můžeme čelit budoucnosti a to je u paty kříže. Církev se zrakem upřeným na muže z Golgoty, nikdy nezajde do odpadnutí. 

Děkuji vám, bratři a sestry, za to že jste mi dali příležitost sloužit vám uplynulých 45 let a kéž Bůh žehná každému z vás.“

 

Zdroj: A Final Appeal

https://www.ministrymagazine.org/archive/1978/12/from-the-editor

Komentáre
                    pridaj komentár
R.K. 2019-02-08 21:12:31
      Vážná výzva pro každého,kdo to myslí s Bohem vážně,upřimně a opravdově.Zamysleme se nad tím a napravme se, dokud je čas.
Mino 2019-03-25 22:45:22
      Bratia sestry prosme spolu dobrého Božieho Ducha nech nám nedovolí odbočiť ani na pravo ani na ľavo či v nasledovaní,službe,duchovnom raste, poslušnosti a pod.

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť? NOVÝ ÚČET

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
Slovensko (EUR):
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0175 4266
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Česká republika (Kč):
2801754266/2010


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk