Kategórie
    1A    Prebudenie
dejiny 37
> dejiny - starovek 12
> dejiny - stredovek ... 5
> dejiny reformácie 11
> história adv. hnutia 5
> o EGW 5
> archeológia 14
proroctvá 44
> výklad proroctiev 23
> Izrael 3
> udalosti doby konca 13
> dni Noacha 5
> 2. príchod JK a znam. 6
proroctvá II 24
> trojanjelské posolstvo 4
> veľký spor 5
> reformácia a prebud... 3
> ostatok 7
> Babylon 1
> Laodicea 1
> hlasité volanie
> neskorý dážď 1
> zapečaťovanie 2
> cirkev, štát, sloboda... 1
veda 20
> veda 8
> stvorenie - evolúcia 10
> filozofia 4
> biblistika 4
iné 5
> svätyňa 1
> stav mŕtvych 1
> zaujímavosti 3
    2A    Oddelenie
priateľstvo so svetom 20
> milovanie sveta 1
> moderná hudba 13
> odev a ozdoby 1
> kino, TV a literatúra 1
> pornografia 1
> moderní bohovia 1
> modly 2. prikázania 3
okultizmus 4
> okultizmus 3
> alternatívna medicína 1
> závislosti a okultná...
Babylon 12
> Babylon včera, dnes... 5
> charizmatické hnutie 3
> ekumenizmus 7
> synkretizmus
    3A    Posvätenie
posvätenie v teórii 19
> ospravedl. skrze vieru 5
> skutky & duchovná...
> zákon & láska 12
> Kristus a posvätenie 2
posvätenie v praxi 61
> posvätenie a charakter 44
> sobota 11
> duch a telo 1
> rodina, domov 2
> mládež 2
> manželstvo a partn... 4
> vedúci a pastieri
zdravie 17
> životný štýl 14
> sexualita 2
> prírodná liečba 1
duchovné dary 10
> duchovné dary
> rozlišovanie duchov 2
> dar proroctva a je... 9
skúsenosti 25
> životné skúsenosti 18
> misijné skúsenosti 7
Ako blízko je Omega? - Roger W. Coon
udalosti doby konca;
Odpadnutie, to tragické odpadnutie od vzťahu viery, je také staré ako Adam a Eva, záhrada, strom, ovocie a prvý neslávne známy čin v histórii. Odpadnutie bolo vždy smutnou, ale ústrednou skutočnosťou života, ktorou sa kresťanská cirkev musela zaoberať: Ježiš mal svojho Judáša, Pavol mal svojho Démasa a Ellen Whiteová mala svojho Johna Kellogga...

Ellen Whiteová naznačila, že ak aj medzi "Alfou" a "Omegou" nebude dokonalá zhoda, bude tam dostatok zhodných bodov tak, že ak niekto podrobne pozná "Alfu" pravdepodobne rozozná "Omegu", kedy a kde sa objaví...

Roger W. Coon, Ph.D. pôsobil ako pomocný riaditeľ Ellen G. White Estate (1981-1993). Predtým slúžil ako pastor zboru CASD v Takoma Parku, v štáte Maryland a ako profesor náboženstva na Pacific Union College v Angwine, v štáte California.
10.6.2017

2631 311
4

3AN

Ako blízko je Omega?

Roger W. Coon

Roger W. Coon, Ph.D. pôsobil ako pomocný riaditeľ Ellen G. White Estate (1981-1993). Predtým slúžil ako pastor zboru CASD v Takoma Parku, v štáte Maryland a ako profesor náboženstva na Pacific Union College v Angwine, v štáte California.

Odpadnutie, to tragické odpadnutie od vzťahu viery, je také staré ako Adam a Eva, záhrada, strom, ovocie a prvý neslávne známy čin v histórii. Odpadnutie bolo vždy smutnou, ale ústrednou skutočnosťou života, ktorou sa kresťanská cirkev musela zaoberať: Ježiš mal svojho Judáša, Pavol mal svojho Démasa a Ellen Whiteová mala svojho Johna Kellogga.

Bez ohľadu na súvislosť, v akej bola napísaná druhá najstaršia kniha Nového zákona, Pavol varoval kresťanov v Tesalonike za jeho dní, že opätovný návrat ich Pána nenastane a nemôže nastať, kým prv nepríde veľké "odpadnutie" od základných zásad, na ktorých stojí viera.1 Bude riadené "zlými duchmi v ponebeských oblastiach"2 a organizačne uskutočnené apostatickým cirkevným systémom, ktorý bol historicky stelesnený a zosobnený v "človeku hriechu ..., synovi zatratenia"3, ktorý vládol nad svedomím kresťanstva približne 1260 doslovných rokov.4

Historická cirkev v Efeze symbolizovala prvé storočie kresťanskej éry opustením svojej prvej lásky,5 a to najlepšie, čo bolo možné povedať o Laodicei, symbolizujúcej poslednú éru, bolo to, že bola vlažná.6

Ellen Whiteová vo svojich prvých spisoch hovorila rôznym spôsobom o "pretriasaní" a "preosievaní" Božieho ľudu v čase konca. Dňa 26. januára 1850 jej nebeský anjel povedal, že už začalo a bude pokračovať až do skončenia doby milosti "a všetci, ktorí nie sú ochotní zaujať odvážny a neoblomný postoj voči pravde a obetovať sa pre Boha a jeho vec, budú vytrasení von."7

Tak bol prijatý fakt a ustálená pravda o konečnom triebení (preosievaní).

Príčiny tohto triebenia sú najmenej štyri:

(1) prenasledovanie zo zdrojov mimo cirkvi,8

(2) zavedenie falošných teórií z vnútorných radov,9

(3) erodujúca svetáckosť spôsobená dvojitým zlyhaním: buď neprijatím lásky pravdy10 alebo neposvätením sa skrze poslušnosť pravdy; 11 a

(4) odpor niektorých ľudí z Božieho ľudu voči "priamemu svedectvu vyvolanému radou Verného Svedka".12

Avšak "posledným podvodom Satana" v rámci ostatku bude dvojaké zničenie dôveryhodnosti prorockého hlasu v jeho strede a vytvorenie satanskej nenávisti proti spisom tohto proroka.13

Rozsah triebenia bol ďalej predstavený ako číslami, tak aj identifikovateľnými skupinami. Numericky, odpadlíci predstavujú "veľkú triedu",14 v skutku "väčšiu časť, než teraz predpokladáme".15

Pokiaľ ide o ľudí, odídu "celé rodiny",16 dokonca celé skupiny. "Skupina za skupinou z Pánovej armády sa pridala k nepriateľovi."17 Vyjadrené iným symbolom, "plevy ako oblak budú odnesené vetrom, a to aj z miest, kde [teraz] vidíme len zástupy úrodnej pšenice."18 Do konečnej zrady je zapojené vedenie, rovnako ako radoví členovia: "Muži s nadaním a príjemným vystupovaním, ktorí sa voľakedy radovali v pravde, využívajú svoje právomoci k zvádzaniu (klamaniu) a zavádzaniu duší"19 a "Mnohé hviezdy, ktoré sme obdivovali pre ich brilantnosť potom zapadnú v tme."20 Vskutku "v poslednom slávnostnom diele bude zapojených len málo veľkých mužov."21

(Aby sme udržali veci v perspektíve, pamätajme, že tento tragický exodus polovice adventizmu prebieha na obojsmernej dráhe. V dôsledku hlásania pravdy v hlasitom volaní v tejto dobe, do cirkvi zároveň prídu tisícky ľudí, aby zaujali miesta tých, ktorí odchádzajú. V tom istom odseku, ktorý hovorí o "skupinách", ktoré dezertérsky opúšťajú Pánovu armádu, sa hovorí o ešte väčšom prílive: "Čeľaď za čeľaďou z radov nepriateľa sa pripojila k Božiemu ľudu zachovávajúcemu Božie prikázania"!)

Počas života samotnej Ellen Whiteovej bola cirkev svedkom toho, čo ona trikrát opísala ako odpadnutie "Alfa",22 najzávažnejšia schizma v prvom polstoročí existencie adventizmu. Jej podstatou bolo hnutie, ktoré podkopávalo základné vieroučné body, ktoré boli vyvodené z intenzívneho štúdia Biblie a potvrdené Duchom Svätým prostredníctvom priameho zjavenia inšpirovanému prorokovi, a ktoré menilo základnú podstatu a smerovanie organickej cirkvi.23

Potom, čo Ellen Whiteová pri odpadnutí "Alfa" identifikovala doktrinálne aberácie ako "smrteľné herézie",24 ako "nebezpečenstvo", ktoré spôsobí, že "mnohí" "odstúpia od viery"25 a ako "teórie a chytrácke mudrlantstvá, ktoré podkopávajú základné piliere viery"26, potom hovorila vážne, dokonca krypticky o odpadnutí "Omega". A urobila tri základné vyjadrenia:

1. "Omega" bude nasledovať po "Alfe"27 - nie hneď, ale po krátkom čase.28

2. "Omega" bude horšia ako "Alfa" - a bude "najprekvapivejšej povahy".29 Prorokyňa sa doslova "chvela obavami" o náš ľud v jej očakávaní 30 (povedala, že kontroverzný spor "Alfa" jej priniesol "veľké rozrušenie a úzkosť" a že celá skúsenosť ju "skoro stála život"). 31

3. "Omega" bude prijatá tými adventistami siedmeho dňa, ktorí nevedomky, ak nie vedome, nedbajú na varovania týkajúce sa "Alfy", ktoré Boh z milosti dal v podrobných detailoch skrze svojho proroka.32

Ellen Whiteová ďalej bližšie neidentifikovala odpadnutie "Omega". Avšak v tomto poslednom výroku jednoznačne naznačila, že ak aj medzi "Alfou" a "Omegou" nebude dokonalá zhoda, bude tam dostatok zhodných bodov tak, že ak niekto podrobne pozná "Alfu" pravdepodobne rozozná "Omegu", kedy a kde sa objaví.

Tento náznak nielen odôvodňuje podrobnú analýzu "Alfy", ale takmer robí takúto štúdiu nevyhnutnou, ak chceme uniknúť podvodu a duchovným nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s "Omegou". Nasledujúca práca preto analyzuje a syntetizuje dostupné dôkazy zo spisov Ellen Whiteovej a jej súčasníkov, ktoré sa týkajú "Alfy", v nasledovných kategóriách

(1) mužovia zapojení v "Alfe",

(2) hnutie "Alfa" a

(3) posolstvo "Alfy",

pretože je lepšie, ak budeme vopred varovaní a vopred vyzbrojení na stretnutie s" Omegou".

Mužovia zapojení v "Alfe"

Pri skúmaní spisov z daného obdobia, vychádza na povrch najmenej osem charakteristík mužov z "Alfy":

1. Lídri. Tak ako v odpadnutí starovekého Izraela, Kórach, Dátan a Abíram viedli "dvesto päťdesiat kniežat obce, slávnych v (rade) zhromaždenia, mužov mena"33, aj na odpadnutí moderného Izraela sa podieľali "poprední muži z kazateľských, lekárskych a vzdelávacích kruhov." Títo "otvorene zaujali svoj postoj"34 v prospech novej teológie a nového smerovania denominácie. Líder? "Niekto s vysokou zodpovednosťou v lekárskej práci"35 - zjavný zjemnený výraz pre Dr. Johna Harveyho Kellogga, lekárskeho riaditeľa sanatória v Battle Creeku. V tom čase bol Kellogg lepšie známy v mimocirkevných kruhoch po celom svete, než dokonca jeho mentor, prorokyňa cirkvi, Ellen Whiteová.

2. Vedci. Hoci je pravda, že Kellogg mal podporu širokého spektra pedagógov na škole Battle Creek College a nemálo kazateľov (kaplán zo sanatória v Battle Creeku bol jeho popredný zástanca), napriek tomu zo súčasných východiskových materiálov človek získava výrazný dojem, že predvoj „Alfy“ viedli lekári a medicínski vedci. (Možno sa cítili menej zraniteľní voči represáliám od cirkevných administrátorov.)

3. Osobnosti. Ellen Whiteová rázne charakterizuje týchto vodcov ako mužov so "zlomyseľnými jazykmi a ostrými mysľami, ktoré sa vyostrili dlhou praxou vyhýbania sa pravde, ... ktorí boli neustále v pohybe, aby pôsobili zmätok a vykonávali plány podnecované nepriateľom".36 Ona predpovedala, že špecifické pravdy, ktoré zastávajú adventisti siedmeho dňa, budú "kritizované, opovrhované a zosmiešňované"37 a zdá sa, že to bolo hlavnou náplňou intelektuálnych aktivít týchto zvedených (pomýlených) mužov.

4. Filozofickí špekulanti. Ellen Whiteovú jednoznačne znepokojovali lekári, ktorí "rozprávajú hodiny, aj keď sú nudní a popletení, a nie sú schopní hovoriť", muži, ktorí viedli "dlhé nočné posedenia a rozhovory. Tieto nočné rozhovory boli chvíľami, kedy satan svojím zvodným vplyvom" okradol najprv "jedného, potom druhého o vieru, ktorá bola raz daná svätým." Ďalej varovala: "Brilantné, perlivé myšlienky často vytryskujú  z mysle, ktorá je ovplyvnená veľkým podvodníkom. Tí, ktorí im načúvajú a pasívne ich prijímajú, budú očarení, ako bola Eva očarená hadovými slovami. Nedokážu počúvať očarujúce filozofické špekulácie a zároveň mať jasne na pamäti slovo živého Boha."38

5. Antiklerikáli. Úloha služby evanjelia v cirkvi ASD bola prorokom jasne vyjadrená: "Od svojho nanebovstúpenia, Kristus - veľká hlava cirkvi - viedol svoje dielo vo svete prostredníctvom vybraných vyslancov, skrze ktorých prehovára k synom človeka a stará sa o ich potreby ... Kristovi služobníci sú duchovnými strážcami ľudí, ktorí sú zverení do ich starostlivosti. Ich práca je pripodobnená k práci strážcov ... [Sú] ustanovenými strážcami cirkvi, správcovia tajomstiev Božích."39

Ellen Whiteová napísala Dr. Kelloggovi z Austrálie a varovala ho, aby "neoddeľoval svoj vplyv od služby evanjelia".40 O niekoľko odsekov ďalej sa vrátila k tejto myšlienke: "Nebol si ochotný dbať na radu Pánových služobníkov ... Pán chce, aby si rešpektoval službu evanjelia."41

Len mesiac predtým varovala Kellogga: "Nepriateľ pracuje ... aby využil okolnosti ... Pokúša sa privodiť taký stav vecí, ktorý by doviedol ľudí k tomu, aby znevažovali služobníkov evanjelia a kritizovali ich prácu."42

Životopisec Dr. Kellogga, Richard W. Schwarz charakterizoval doktorove dôvody pre antipatiu voči adventistickým duchovným. Len málo z nich praktizovalo vegetariánstvo alebo iné zdravotné zásady, ktoré zastávali a obhajovali Kellogg a Ellen Whiteová. Mali niečo, čo on považoval za nižšie odborné vzdelanie. Boli, ako to videl, zlými finančnými manažérmi cirkevných peňazí v náboženskej práci a určite neboli v postavení, aby hovorili lekárom o tom, ako praktizovať ich umenie  alebo ako riadiť ich inštitucionálne prevádzky. A ich krátkozrakosť, ako hovoril, bola dobre ilustrovaná skutočnosťou, že propagovali náboženské publikácie vo väčšej miere, než jeho značku lekárskej misijnej práce!43

6. Anti Ellen White. Avšak ešte znepokojivejšia je skutočnosť, že vedenie "Alfy" vo všeobecnosti, a najmä Dr. Kellogg, celkom často ignorovali rady Ellen Whiteovej - tak, že buď zanedbávali uskutočniť jej písomné pokyny od Pána alebo doslova jednali proti nim.

Dňa 12. decembra 1899 Ellen Whiteová napísala vedúcemu lekárskeho odvetvia cirkvi "ako matka svojmu synovi. Pomohla by som ti, keby som mohla." Potom v závere uviedla poznámku slávnostnej naliehavosti: "Ako človek, ktorý vie, ako človek, ktorému bolo dovolené vidieť výsledky práce, ktorú si si na seba vzal, ťa vyzývam, aby si prestal a zvážil... Nezahadzuj za seba, ako niečo čo nemá následky, upozornenia, ktorým teraz nerozumieš. Ak prijmeš upozornenia, ktoré ti boli zaslané, budeš uchránený pred veľkým súdom (utrpením)."44

O tri týždne neskôr, prvého januára roku 1900, Ellen Whiteová napísala predsedovi generálnej konferencie G. A. Irwinovi: "Pokús sa zachrániť Dr. Kellogga pred samým sebou. On nedbá na rady, na ktoré by mal dbať." 45

A o tri mesiace neskôr prorokyňa adresovala Dr. Kelloggovi tieto ďalšie slová: "Tvoj hlas pôsobí proti úspechu a víťazstvu pravdy v týchto posledných dňoch ... Odvádzaš práve od tej práce, ktorá sa má robiť." 46

7. Autoritárske vynucovanie. Dr. Kellogg nestrpel žiadne zasahovanie do jeho myšlienok alebo plánov. Obklopil sa "pritakávačmi". Niektorí jeho radcovia boli dokonca ľudia "pod Božím trestom". Jedinou podmienkou bola osobná lojalita voči hlavnému lekárovi ("Bol si ochotný sa s nimi spojiť, ak podporovali tvoju tézu"). 47 Oponenti boli bezohľadne vytlačení. V súvislosti s "Alfou", Ellen Whiteová napísala priamo: "Nič nemohlo stáť v ceste tomuto novému hnutiu." 48

Tento "parno-valcový" prístup Dr. Kellogga sa presne odzrkadlil v slovách "prominentného" kolegu odborníka, jedného z asi desiatich mužov, ktorí prišli z Battle Creeku na prvú výročnú schôdzu výboru, ktorá sa konala vo Washingtone, DC, v októbri 1903, keď tlačil na prijatie teologických a organizačných myšlienok ich šéfa.

Pristúpiac k Arthurovi G. Daniellsovi, vtedajšiemu predsedovi generálnej konferencie pod uličnou lampou, v noci prvého dňa zasadnutia, mladý lekár prudko a autoritatívne triasol prstom pred tvárou svojho vedúceho cirkvi a vyhlásil: "Robíš chybu svojho života. Po celom tom rozruchu sa jedného dňa prebudíš vyváľaný v prachu a vojsko bude viesť niekto iný."

Predseda generálnej konferencie vážne odpovedal: "Neverím tvojmu proroctvu. No v každom prípade, radšej by som bol vyváľaný v prachu a robil to, čomu vo svojom srdci verím, že je správne, než by som mal chodiť s kniežatami a robiť to, čo mi moje svedomie hovorí, že je nesprávne."49

8. Podvratný duch. Ellen Whiteová otvorene zaútočila na základnú nečestnosť ľudí z "Alfy", ktorí pracovali "tajným (pokútnym, ľstivým), silným spôsobom, aby strhli základ našej viery".50

V mimoriadne výstižnom videní typu podobenstva, jej raz o polnoci bola ukázaná loď v hustej hmle: "Náhle pozorovateľ vykríkol, 'ľadovec tesne pred nami!' Vysoko, vysoko nad loďou sa týčil obrovský ľadovec. Autoritatívny hlas vykríkol: 'Narazte doňho! ' Nebolo tam ani chvíľkové zaváhanie, bol to čas na okamžitú akciu. Strojvedúci pridal plnú paru a muž za kormidlom namieril loď priamo do ľadovca. S rachotom loď narazila do ľadovca. Nastal hrozný náraz, a ľadovec sa rozpadol na niekoľko kusov a padal s hlukom ako hrom na palubu. Cestujúci boli tvrdo otrasení silou zrážky, ale nikto neprišiel o život. Plavidlo bolo poškodené, ale nie neopraviteľne. Loď sa od nárazu odrazila späť, triasla sa od provy až po kormu, ako živý tvor. Potom sa posunula dopredu svojím smerom." 51

Ľadovec predstavoval odpadnutie a hnutie "Alfa"; loď predstavovala cirkev adventistov v roku 1903. "Kapitán" - Ježiš samozrejme vedel, že priama čelná kolízia bude pre cirkev v konečnom dôsledku menším nebezpečenstvom než snaha vyhnúť sa ľadovcu a možno utrpieť odrazovú (bočnú), ale potenciálne smrteľnú ranu. A tak kormidelník dostal pokyn: "Narazte doňho!"

A samotný výkrik " Narazte doňho!" sa stal v rôznych cirkevných kruhoch ráznym výkrikom, pretože verní adventistickí pracovníci a laici sa zrazili s problémom "Alfa" v čelnej konfrontácii, ktorá vážne otriasla - ale nezničila - cirkev adventistov vtedajšej doby.

Hnutie "Alfa"

"Alfa" nespočívala len v kacírskych učeniach, ku ktorým sa hlásil Dr. Kellogg a jeho nasledovníci, ako to bude detailne opísané nižšie, ale rozhodne sa jednalo o "nové hnutie". A keď ho Ellen Whiteová opisovala, použila práve tento termín.52 Toto hnutie sa dá identifikovať aspoň tromi charakteristikami:

1. Nová organizácia. Ellen Whiteová prehlásila, že proponenti Alfy "založili novú organizáciu".53

Otázka, či adventné hnutie má byť vôbec organizované, znepokojovala aj prvých priekopníkov, a Ellen Whiteová mala pravdu v hlbokom spore. William Miller pôvodne učil, že ak by sa jeho hnutie niekedy zorganizovalo, automaticky by sa stalo súčasťou Babylonu. Mnohí z prvých priekopníkov, ktorí založili to, čo sa neskôr stalo známe ako cirkev adventistov siedmeho dňa, zaujali podobnú pozíciu. Ale Boh skrze Ellen Whiteovú poslal svetlo, že v radoch jeho nasledovníkov na zemi by mala existovať organizácia.54 A v priebehu niekoľkých rokov sa vyvinula štruktúra, ktorej formy sa menili s tým ako sa menili potreby.

Existujú tri základné formy cirkevnej organizácie: (a) biskupská, v ktorej je všetka autorita a moc sústredená hore a ide smerom nadol; b) "presbyterská (staršovská)" resp. zastupiteľská, v ktorej cirkev ako celok deleguje právomoci na jednotlivcov, aby konali v jej mene, pričom tento mandát sa pravidelne obnovuje; a (c) kongregačná, v ktorej miestne zhromaždenie rozhoduje absolútne o všetkom, od svojho učenia až po to, ako bude vynakladať svoje peniaze - demokracia v jej najčistejšej podobe vo svete náboženstva.

Adventisti siedmeho dňa sa tradične držia druhej formy, čo je upravený presbyterský systém s právomocami delegovanými voličmi (volebnými obvodmi) v stanovených intervaloch.

Dr. Kellogg zamýšľal - a nakoniec v tom aj uspel, pokiaľ ide o sanatórium v ​​Battle Creeku - vyňať všetko zdravotné dielo cirkvi spod centrálnej kontroly a smerovania a dostať ho pod svoje osobné vedenie, nezávislé od denominačných štruktúr, čo sa týka pohybu zamestnancov alebo vynakladania prostriedkov. Ellen Whiteová napísala: "Bola som Pánom poučená, že budeš v pokušení urobiť tvoju zdravotnú misijnú prácu nezávislú od združenia"55 (Príbeh o tom, ako Kellogg uskutočnil veľký posun v dôraze zo všeobecného evanjelizačného ťahu zameraného na všetky vrstvy spoločnosti, integrovaného do jedinečnej "mestskej misie", na hnutie typu "armády spásy" zamerané predovšetkým na nižšie, znevýhodnené vrstvy spoločnosti , je dobre zdokumentovaný v sérii štyroch článkov od Arthura L. Whitea, niekdajšieho tajomníka Ellen White Estate, v časopise Review and Herald dňa 5., 12., 19. a 26. novembra 1970, a nebude tu prerozprávaný.)

Aj dnes sa v niektorých adventistických kruhoch neustále objavujú návrhy, ktoré odôvodňujú potrebu zmeny organizačnej štruktúry smerom ku kongregačnej pozícii, kde každý jednotlivý zbor by definoval svoje vieroučné body, stanovil vlastnú finančnú politiku a načrtol svoj vlastný individuálny smer. Takéto návrhy nie sú nové; muži z "Alfy" tiež mali takéto sny.

2. Nová literatúra. Okrem toho muži z "Alfy" mali revolučné nápady v oblasti publikačnej činnosti. Božia služobnica povedala: "Budú napísané knihy nového poriadku." 56

Najdôležitejšou učebnicou, ktorá detailne opisuje panteistické herézie Dr. Kellogga bola kniha Živý chrám (The Living Temple). To, ako bola napísaná, je zaujímavý príbeh:

Keď v roku 1902 do tla vyhorelo sanatórium v Battle Creeku, poistné krytie sotva splatilo hypotéku. Neboli žiadne peniaze, za ktoré by sa dalo obnoviť. Starší Daniells navrhol Dr. Kelloggovi, aby napísal populárnu lekársku knihu a daroval honoráre na stavebný projekt. Naši ľudia by sa mohli dať dokopy a predávať knihu, a naše sanatórium by sa mohlo znovu vybudovať rýchlejšie.

Starší Daniells výslovne varoval Dr. Kellogga, aby do knihy nedával nič zo svojej "novej teológie". Dobrý doktor sľúbil, že nebude.

Pretože čas bol dôležitý, nebol vytvorený žiaden knižný výbor na prečítanie rukopisu; Kniha bola vysádzaná takmer tak rýchlo, ako boli napísané jej kapitoly. Avšak čoskoro prenikla na povrch správa, že kniha je naplnená panteistickými heréziami, ktoré sa čoraz viac vtierali do stretnutí cirkevných pracovníkov, stretnutí výborov a do každého druhého zhromaždenia adventistov okolo Battle Creeku. Rýchle preskúmanie stĺpcovej korektúry vo vydavateľstve potvrdilo najhoršie podozrenia.

Výbor generálnej konferencie vymenoval päťčlenný výbor, aby preskúmal situáciu. Traja odporučili knihu vytlačiť; dvaja odporučili knihu nevydávať. Výbor generálnej konferencie prijal menšinové odporúčanie. Avšak Dr. Kellogg pôsobil v Battle Creeku dlhšie než nový predseda generálnej konferencie, starší Daniells, a nariadil vedúcemu vydavateľstva "vytlačiť moju knihu!" Bolo vytlačených približne 5 000 výtlačkov, ale skôr, než sa na zviazané knižné bloky namontovali obalové dosky, vydavateľstvo Review and Herald vyhorelo do tla, pričom požiar zničil nielen neskompletizované knihy a ich obaly, ale roztavil aj tlačové dosky (kovolisty).

Kellogg poslal kópiu rukopisu do komerčnej tlačiarne a objednal 3 000 výtlačkov, a kniha si začala raziť cestu do zborov. 57 Vydesená Ellen Whiteová napísala: "V knihe Živý chrám je prezentovaná Alfa smrteľných herézií. Za tým bude nasledovať Omega a bude prijatá tými, ktorí nie sú ochotní dbať na varovanie, ktoré dal Boh." 58

Vo videní prehovoril "autoritatívny muž" k Ellen Whiteovej. Držiac v ruke výtlačok knihy Živý chrám, povedal: "V tejto knihe sa nachádzajú výroky, ktoré nechápe ani sám pisateľ. Mnohé veci sú napísané nejasným (hmlistým), nedefinovaným spôsobom ... A to nie je jediný výplod, ktorý bude ľuďom vnucovaný." 59

Keby Boh neuťal hnutie "Alpha" v zárodku, na jesennom zasadnutí výboru v roku 1903, ktovie aké ďalšie publikácie mohli zaplaviť trh, ktoré by mámili a ničili ľudí!

3. Nadmerný dôraz na sociálnu starostlivosť.

V deväťdesiatych rokoch 19. storočia advenstistická verejná evanjelizácia v mestách prebiehala v podobe stretnutí pre širokú verejnosť, ktoré robili kazatelia za pomoci knižných evanjelistov. Vyškolené zdravotné sestry a lekári často poskytovali všeobecné lekcie o jednoduchých hydroterapeutických procedúrach a preventívnej hygiene. Na niektorých miestach boli otvorené zdravotné reštaurácie.

Dr. Kellogg, výrazne ovplyvnený Dr. Georgeom D. Dowkonttom, ktorý bol priekopníkom v necirkevnej, mimo-denominačnej lekárskej misijnej práci, poslúžil ako nástroj v presunutí dôrazu v adventistickej verejnej evanjelizácii na špecializovanú službu pre zruinované triedy ľudí - alkoholikov, prostitútky a iné podobné skupiny. Taktiež začal meniť povahu toho, čo nazýval "zdravotná misijná práca", z "nezakrývaného a výrazného evanjelizačného cieľa vo všetkých fázach denominačnej práce na všeobecnú necirkevnú povahu," najmä v Chicagu, kde založil lekársku školu 60. Ellen Whiteová povedala o zástancoch tohto nadmerného dôrazu na sociálnu starostlivosť, ktorá vylučovala evanjelizačné svedčenie pre stredné a vyššie triedy, s náznakom sarkazmu toto: "Zakladatelia tohto systému idú do miest a robia skvelú prácu." 61 Ale to nie je práca, ktorú Boh chce aby robili adventisti siedmeho dňa. 62

Predtým, ako tento nový program, vypracovaný Dr. Kelloggom, mohol byť overený, Kellog sa s mnohými našimi kazateľmi a biblickými inštruktormi dohodol, a zariadil, aby opustili svoje posty v obvyklej evanjelizácii a aby pracovali v nových mestských misiách pre chudobných a vyvrheľov. 63

Žiadna informovaná osoba nebude popierať, že v práci cirkvi ASD existuje vhodné miesto aj pre praktickú službu pre chudobných. Existencia našich klubov Dorcas Societies a dokonca existencia knihy Welfare Ministry (Dobročinná služba) od Ellen Whiteovej je evidentným dôkazom tohto nesporného faktu. Ale hlavnou otázkou je vyváženosť. Chvost by nemal vrtieť psom; Adventistická služba by sa nemala zvrhnúť na nejakú bledú imitáciu niečoho, čo bolo pred niekoľkými desaťročiami známe ako "sociálne evanjelium". "Alfa" spravila z tohoto dôrazu na sociálnu starostlivosť hlavný cieľ cirkvi. Ellen Whiteová proti tomu protestovala -spočiatku mierne, neskôr silne - ako jej postupne Boh odhalil dôsledky tohto nebezpečenstva pre celé adventné hnutie.

Posolstvo hnutia "Alfa"

Možno najzhubnejšie a najnebezpečnejšie zo všetkého boli nové smery v doktrinálnych vieroučných bodoch, ktoré navrhovali vodcovia "Alfy". Ellen Whiteová zhrnula situáciu dosť stručne, keď napísala veľmi jednoducho: "Naše vierovyznanie (náboženstvo) sa tým zmení". 64

Ako? Niektoré naše "zásady pravdy," napísala, "budú zrušené... Základné zásady ... budú považované za blud." 65 Iné body učenia budú, bagatelizované, bude z nich odstránený dôraz, budú "zľahčované", aby sme použili jej výraz. 66 Uveďme niekoľko konkrétnych príkladov:

 

1. Všeobecné charakteristiky teológie "Alfa": Ellen Whiteová hovorila o prezentovaných pravdách "Alfy" rôzne ako o "systéme intelektuálnej filozofie" 67, ako o "zduchovňovacích  [špiritistických?] teóriách", 68 "zákerných klamoch " 70 "zvodnej filozofii", 71 a "vymyslených a zduchovňujúcich výkladoch Písma, výkladoch, ktoré podkopávajú základy našej viery". 72 Boli to "doktríny, ktoré popierajú (odmietajú) minulú skúsenosť Božieho ľudu." "73

2. "Doktrinálna (vieroučná) reforma" navrhovala:

(a) Sobota a Kreacionizmus: učenia o sobote a kreacionizme nebudú odvrhnuté; namiesto toho budú jednoducho menej zdôrazňované, "zľahčované", 74 degradované na nižšiu rolu v hierarchii dôležitosti doktrinálneho učenia.

(b) Eschatológia: Ellen Whiteová vždy považovala štúdium udalostí posledných dní za veľmi vysoko prioritné pre kresťanov žijúcich v samom čase konca; Vedúci "Alfy" však "učili, že scény udalostí, ktoré sú tesne pred nami, nie sú dostatočne dôležité na to, aby im bola venovaná osobitná pozornosť." 75

(c) Inšpirácia / Zjavenie: Vedúci hnutia "Alfa", v najhoršom prípade úplne pohŕdali, a v najlepšom prípade s chabou chválou zatracovali prínos daru proroctva pre cirkev ostatkov prostredníctvom Ellen Whiteovej.

V podstate "robia neúčinnou pravdu nebeského pôvodu a okrádajú Boží ľud o jeho minulú skúsenosť a namiesto toho mu dávajú falošnú vedu." 76

(d) Základné body učenia adventizmu: Vedúci predstavitelia "Alfy" propagovali "teórie a chytrácke mudrlantstvá, ktoré podkopávajú základné piliere viery". 77 Toto obvinenie budeme skúmať podrobnejšie.

3. Dôraz na humanistickú etiku: Hlavným aspektom "Alfy" bolo jej spoliehanie sa na systém humanistickej etiky, odlúčenej od Božej moci: "Vedúci učili, že cnosť je lepšia ako neresť, ale keďže Boh bol z toho odstránený, presunuli svoju závislosť na ľudskú moc, ktorá bez Boha nestojí nič." 78

Na inom mieste Ellen Whiteová napísala o "sľuboch a predsavzatiach", ktoré sa robia v kresťanskom živote, ktoré sú ako "laná z piesku". 79 Niektorí, ktorí tvrdia, že ich spasí samotná viera napriek ich ľahostajnosti voči Božím požiadavkám, sa "spoliehajú na laná z piesku, pretože viera sa posilňuje a zdokonaľuje len skutkami". 80 Sľuby kresťana, ktorý nerozumie "skutočnej sile vôle", sú ako "laná z piesku". 81 A každý etický systém odlúčený od Boha a jeho moci je rovnako bezmocný.

4. Povaha falošnosti: Myšlienky a vieroučné body "Alfy" neboli všetky bludné; Išlo o zákerné zmiešanie pravdy s bludom, čo bolo o to viac nebezpečnejšie a klamlivejšie. Kniha Živý chrám obsahovala "zvodné myšlienky", ale aj "myšlienky, ktoré sú úplne pravdivé, ale tieto sú zmiešané s bludom. State Písma sú vytrhnuté zo súvislosti a používajú sa na podoprenie bludných teórií." 82 "Texty Písma sa prinášajú takým spôsobom, že blud sa javí ako pravda." 83

Ellen Whiteová použila analógiu paralelných železničných tratí a optickú ilúziu vytvorenú danou perspektívou: "Trať pravdy leží tesne vedľa trate bludu a obe trate sa môžu zdať ako jedna pre mysle, ktoré nie sú otesané Duchom Svätým a ktoré preto nie sú bystré a schopné rozpoznať rozdiel medzi pravdou a bludom." 84

Videnie o plošine (platforme)

V jednom z prvých videní bola Ellen Whiteovej ukázaná "plošina", na ktorej stála skupina kresťanov – bola to "pevná, nehybná plošina". 85 Na túto plošinu viedli tri schody. Boh viedol ľudí krok za krokom, až kým nedošli na vrchol plošiny. Všimla si niekoľko rôznych skupín medzi kresťanmi: (1) tých, ktorí pri pohľade na plošinu a pri preskúmaní základových pilierov okamžite a s radosťou na ňu vystúpili; (2) tých, ktorí vyšli hore a prešťúravali sa medzi základovými piliermi a sťažovali sa na nedostatočnosť. "Chceli urobiť vylepšenia, a potom by plošina bola dokonalejšia a ľudia by boli oveľa šťastnejší"; (3) iných, ktorí vystúpili na plošinu a potom z nej zišli dole, aby preskúmali základy, a vyhlásili, že sú položené celé zle.

Väčšina z tých, ktorí sa dostali na plošinu, tam zostala a vyzvala tých, ktorí odišli, aby sa prestali sťažovať, pretože jej Majstrom Staviteľom bol Boh a oni v skutočnosti bojovali proti nemu. Niektorí z nelojálnych rebelov uposlúchli slová napomenutia a vrátili sa na svoje bývalé miesto na vrchu.

Pokiaľ ide o tri schody vedúce na plošinu, anjel povedal Ellen Whiteovej: "Beda tomu, kto pohne jedným blokom alebo naruší jediný špendlík týchto posolstiev." 86 Symbolizmus tohto videnia a súvisiacich videní je jasný: "Vyvýšená plošina", na ktorej máme stáť, je "pravda, ako je v Ježišovi." 87 Tri schody vedúce k nemu sú posolstvá troch anjelov zo Zjavenia 14. kapitoly. 88 Podporné stĺpy sú základné body učenia cirkvi Cirkvi adventistov siedmeho dňa. 89

V tomto videní Ellen Whiteová videla Dr. Johna Harveyho Kellogga, ako dával pokyny niekoľkým mužom, aby uvoľnili ten a ten drevený trám medzi základnými piliermi. Ale hlas z neba vyhlásil: "Tento základ postavil Majster Staviteľ a obstojí v búrke a víchrici." 90 Bolo jej ukázané, že "neustálou snahou nepriateľa je odstrániť tieto pravdy z ich uloženia a na ich miesto dať falošné teórie." 91

Okrem toho, Ellen Whiteová nás nenechala na pochybách v tom, čo tvorí základné piliere cirkvi adventistov siedmeho dňa. Identifikovala ich konkrétne ako (1) učenie o nebeskej svätyni so súvisiacimi otázkami o zmierení, očistení a podobne; (2) posolstvá troch anjelov zo Zjavenia 14. kapitoly, ktoré prinášajú do zreteľa otázky súdu, bohoslužby, kreacionizmu, pádu duchovného Babylonu a konečného rozporu medzi pečaťou Božou a znakom šelmy; (3) sobotu v rámci Božieho zákona; a (4) smrteľnosť duše. 92

V kontexte herézie "Alfa", Ellen Whiteová spomenula, že "obzvlášť" napádané v prvých päťdesiatich rokoch našej denominačnej histórie boli otázky "služby Ježiša Krista v nebeskej svätyni" a troch anjelských posolstiev.93

Pokiaľ ide o učenie o nebeskej svätyni, v roku 1905 Ellen Whiteová napísala v kontexte "plošiny" pravdy, na ktorej máme stáť, že v budúcnosti "nepriateľ vnesie falošné teórie, ako je učenie, že [v nebi] nie je žiadna svätyňa. Toto je jeden z bodov, na ktorom dôjde k odstúpeniu od viery. " 94

O dva roky neskôr, v diskusii o rôznych herézach minulého polstoročia, poukázala na nasledovné: "Ako boli predstavené veľké piliere našej viery, Duch Svätý ich dosvedčoval, a najmä to platí o pravdách súvisiacich so svätyňou: Duch Svätý znova a znova výrazne potvrdzoval kázanie tohto učenia. Ale dnes, podobne ako v minulosti, niektorí budú zvedení k vytvoreniu nových teórií a k popieraniu právd, na ktoré Duch Boží dal svoje osvedčenie. " 95

A čo "Omega"?

Čo je "Omega"? Kedy sa objaví? Ellen Whiteová nám to nepovedala. Ale v skutočnosti povedala, že ak poznáte "Alfu", rozpoznáte aj "Omegu", keď ju uvidíte.

Istý človek sa domnieval, že "Omega" bola právna krádež sanatória Battle Creek Dr. Johnom Kelloggom. 96 Iní naznačili, že ide o názory proti zdravotnej reforme alebo dokonca o akupunktúru!

Na základe dôkazov o "Alfe", celkom pravdepodobne "Omega" bude zahŕňať popretie (zavrhnutie) Ellen G. Whiteovej ako pravého, legitímneho, inšpirovaného proroka Pánovho, ktorého posolstvo je autoritatívne pre kresťanov adventistov siedmeho dňa.

V rámci "Alfy", jej pokyn pre cirkev pred osemdesiatimi rokmi sa nám zdá byť relevantný (aj dnes), keď uvažujeme o "Omege":

1. Majte sa na pozore! "Každý musí teraz stáť na stráži." 97

2. Rozpoznajte motiváciu nepriateľa. "Lichotenie, úplatky, podnecovanie, sľuby nádherného povýšenia budú najvytrvalejšie uplatňované." 98

3. Postavte sa aktívne proti bludu. "Už neprivoľte, že budete počúvať bez protestovania prekrútenú pravdu. Demaskujte ohromujúce (domýšľavé) mudrlantstvá." 99

4. Pevne chráňte piliere viery. "Ale míľniky, ktoré z nás urobili to čo sme, majú byť chránené a budú uchránené a zachované, ako to Boh naznačil skrze Jeho Slovo a svedectvo Jeho Ducha. On nás vyzýva, aby sme sa držali pevne, stiskom viery, základných zásad, ktoré sú založené na nespochybniteľnej autorite. " 100

5. Nebojte sa; Nezabudnite! Sme presvedčení, že "nemáme sa čo báť budúcnosti, iba ak by sme zabudli na "spôsob, akým nás Pán viedol a na jeho učenie v našej minulej histórii. "101

Nasledujúce sľuby by mali byť obzvlášť potešujúce pre tých, ktorým záleží na smerovaní cirkvi ako Božieho ľudu - tých, ktorí " vzdychajú a stenajú nad všetkými tými ohavnosťami, ktoré sa dejú v jeho strede",102 ktorí sú "služobníci Hospodinovi", ktorí "plačú medzi sieňou a oltárom": 103

"Pán pridá do svojho diela nové, živé sily, keď ľudské nástroje uposlúchnu príkaz vyjsť a hlásať pravdu ... Pán vzbudí mužov s bystrým vnímaním, ktorí dajú týmto pravdám ich správne miesto v Božom pláne." 104

"Boh nikdy neponechá svet bez ľudí, ktorí dokážu rozoznať medzi dobrom a zlom, spravodlivosťou a nespravodlivosťou.

On má mužov, ktorých ustanovil, aby stáli v popredí boja v naliehavých časoch krízy."105

"Satan vykonal každé možné opatrenie, aby medzi nás ako ľud neprišlo nič, čo by nás napomínalo, karhalo a vyzývalo nás, aby sme odvrhli naše prestúpenia. Ale Boh má ľudí, ktorí ponesú truhlu Božiu. Niektorí spomedzi nás odídu, ktorí už nebudú nosiť truhlu, ale nebudú môcť postaviť steny, ktoré by bránili pravde, lebo tá pôjde vpred a nahor až do konca. V minulosti Boh vzbudil ľudí a stále má ľudí na určenú príležitosť, čakajúcich, pripravených vykonať jeho rozkaz, ktorí prejdú cez obmedzenia, ktoré sú iba ako steny omietnuté netvrdenou maltou. Keď Boh zošle svojho Ducha na ľudí, tí budú pracovať. Budú hlásať slovo Hospodinovo, pozdvihnú svoj hlas ako trúba. Pravda v ich rukách nebude oslabená, ani nestratí svoju moc. Oznámia ľudu ich prestúpenia a domu Jakobovmu ich hriechy. " 106

"Tí, ktorí stoja a obraňujú Božiu česť, a zachovávajú čistotu pravdy za každú cenu, budú mať mnohoraké skúšky, rovnako ako náš Spasiteľ na púšti pokušenia. Na druhej strane tí, ktorí majú ústupčivý temperament, ktorí nemajú odvahu odsúdiť zlo, ale mlčia, keď je potrebný ich vplyv na to, aby sa postavili na obranu práva proti akémukoľvek tlaku, sa možno vyhnú mnohým bolestiam a uniknú mnohým nedorozumeniam, ale takisto stratia veľmi bohatú odmenu, ak nie svoju vlastnú dušu. Tí, ktorí sú v súlade s Bohom, a ktorí skrze vieru v Neho dostanú silu odolať zlu a stáť v obrane práva, budú mať vždy silné konflikty a často budú musieť stáť takmer osamotení. Ale dosiahnu vzácne víťazstvá, pretože sú závislí na Bohu. Jeho milosť bude ich silou. Ich morálna citlivosť bude bystrá a jasná a ich morálne sily budú schopné odolať nesprávnym vplyvom. Ich bezúhonnosť, podobne ako Mojžišova, bude mať najčistejšiu povahu." 107

Našou úlohou je jednoducho toto: "Keď Kristovo náboženstvo čelí najväčšiemu pohŕdaniu, keď jeho zákon je najviac opovrhovaný, potom by naša horlivosť mala byť najvrelejšia a naša odvaha a pevnosť najneoblomnejšia. Stáť v obrane pravdy a spravodlivosti, keď nás väčšina opustí, bojovať boje Hospodinove, keď je bojovníkov len málo, to bude našou skúškou. V tomto čase musíme nazbierať teplo z chladu iných, odvahu z ich zbabelosti a oddanosť z ich zrady." 108

Starý Jozafat dávno povedal: "Počujte ma, Júda a obyvatelia Jeruzalema! Verte v Hospodina, svojho Boha, a budete stáť pevne; verte v jeho prorokov a budete prospievať." 109 Aké potešujúce je vedieť, že "všetci, ktorí veria, že cez sestru Whiteovú hovoril Hospodin a dal jej posolstvo, budú bezpeční pred mnohými bludmi, ktoré prídu v týchto posledných dňoch"! 110 "Áno, príď, Pane Ježišu!" 111

 

Poznámka: V odkazoch na diela Ellen G. Whiteovej boli použité štandardné skratky.

Pre bližšie informácie pozri Index k dielam EGW.

1 2 Tes. 2:3; 2 Ef. 6:12, okraj; 3 2 Tes. 2:3; 4 Dan. 7:25; 5 Zj. 2:4; 6 Zj. 3:15, 16; 7 EW 50; 8 GC 608, 5T 81, 463, 6T 400, Ev 360, 361; 9 TM 112, 1SM 193-208; 10 6T 401; 11 GC 608, 2SM 368; 12 EW 270; 13 1SM 48, 2SM 78; 14 GC 608; 15 2SM 368, Ev 361; 16 TM 411; 17 8T 41; 18 5T 81; 19 GC 608; 20 PK 188; 21 5T 80; 22 1SM 197, 200, 203; 23 Historické pozadie hnutia "Alfa" je výstižne opísané vo výrokoch hlavného oponenta odštiepeneckého hnutia, vtedajšieho predsedu Generálnej konferencie, Arthura G. Daniellsa (Trvalý dar proroctva  -The Abiding Gift of Prophecy, kap. 30) a súdobého cirkevného administrátora, L. H. Christiana (Ovocie duchovných darov - The Fruitage of Spiritual Gifts, kap. 20). O prudkej a stupňujúcej sa kríze v roku 1903 pojednáva Ellen G. Whiteová vo Vybraných posolstvách, zv. 1 (1SM), na str. 193-208; 24 1SM 200; 25 1SM 197; 26 Tamtiež; 27 1SM 200; 28 1SM 203; 29 1SM 197; 30 1SM 203; 31 1SM 199; 32 Tamtiež; 33 4.Moj. 16:2; 34 Daniells, v citovanom diele, str. 336; 35 1SM 204; 36 1SM 195; 37 1SM 201; 38 1SM 197; 39 GW 13-15; 40 8T 180; 41 8T 188; 42 Letter 232, 10. nov. 1899, citované v RH 11-12-70; 43 John Harvey Kellogg, M.D., str. 175, 180; 44 8T 190, 191; 45 Letter 3, 1. jan. 1900, citované v RH 11-26-70; 46 Letter 4, 12. marec 1900, citované v RH 11-19-70; 47 8T 188; 48 1SM 205; 49 Daniells, v citovanom diele, str. 336, 337. Pozri tiež Arthur L. White, "Kellogov príbeh - The Kellogg Story," Testimony Countdown I;  501SM 207; 51 1SM 205, 206; 52 1SM 205; 53 1SM 204; 54 Dôvody prečo sa hnutie ASD napokon rozhodlo zorganizovať, a stručný náčrt pohľadu Ellen Whiteovej na túto tému (porov. Manuscript 11, 1850), sú predstavené v T. Housel Jemison, Prorok medzi vami - A Prophet Among You, str. 215, 216; 55 8T 187; 56 1SM 204; 57 Daniells, v citovanom diele, str. 332-336; 58 1SM 200; 59 Letter 211, 1903, citované v Daniells, v citovanom diele, str. 337; 60 Arthur L. White, "Strategy of Division," RH 11-19-70; 61 1SM 204, 205; 62 8T 185; 63 Christian, v citovanom diele, str. 283; 64 1SM 204; 65 Tamtiež; 66 1SM 205; 67 1SM 204; 68 Tamtiež; 69 1SM 195; 701SM 204; 71 1SM 198; 72 1SM 196; 73 1SM 204; 74 1SM 205; 75 1SM 204; 76 Tamtiež; 77 1SM 197; 78 1SM 205; 79 SC 47; 80 SR 289; 815T 513; 82 1SM 199; 83 1SM 202; 84 Tamtiež; 85 EW 259; 86 EW 258, 259; 87OT 2SM 29, 5T 593; 88 EW 258; 89 1SM 201, 204; 90 1SM 204; 91 1SM 201; 92 CW 30, 31; 93 1SM 208; 94 RH 5-25-05, citované v Ev 224; 95 Manuscript 125, 1907, citované v Ev 224; 96 Christian, v citovanom diele, str. 292; 97 1SM 196; 98 1SM 194; 99 1SM 196; 100 1SM 208; 101 LS 196; 102 Ez. 9:4; 103 Joel 2:17; 104 1SM 201; 105 GW 263; 106 TM 411; 107 3T 302, 303; 108 5T 136; 109 2.Par. 20:20; 110 Letter 50, 1906; 111 Zj. 22:20.

 

Zdroj: Časopis Ministry 04/1980

https://www.ministrymagazine.org/archive/1980/04/how-near-is-the-omega

 

Downloads

                    Dokument - Ako blízko je Omega.pdf 196KB
Komentáre
                    pridaj komentár
Anna 2017-06-12 17:44:33
      Dakujem br.Coon moja viera je posilnená týmto člankom, nech Pán Ježiš žehná a chráni.
lada.swen 2017-07-01 16:28:42
      Taky děkuji za článek a otevření tohoto tématu. Už delší dobu sám přemýšlím, snažím se vystihnout, na který čas a dobu toto bude platit. A tak se vyptavám věřících okolo, ve sboru a při různých příležitostech i "šafránků" (to jsou ti kterých bude v Božím královstí jako šafránu), jak to vidí oni, jak je to podle nich, co je/co bude tou OMEGOU naší Církve?(když to tady ještě dnes není). Budeme vůbec připraveni?
     
      Proto děkuji našemu milujícímu Bohu a překladateli/ům a redakci za publikování tohoto článku, který je, a zní to až neuvěřitelně, starý už 37 let, a myslím, že je dnes ještě aktuálnější.
     
      Kéž je více takových počinů. I ze současnosti. Protože mám pocit, že po oficiální linii nejsme až tak vtahování do dění v církvi. Táto absence přiloženého "prstu na tepu života" nás vhání do "skleníku" izolujícího nás od reality církve, od duchovních pohybů v církvi, od teologických trendů a praxe církve.
      NeMÁmeli aktuální odpovědi důvěryhodných služebníků církve, neznáme-li jejich odpovědi a postoje k výzvam, které nám staví současný svět v oblasti náboženské, politické nebo i v oblasti biblistiky, teologie, můžeme být snadněji svedeni. Ano, jistě to nenahradí četbu a poctivé osobní studium veškérého písma zjeveného od Boha, to je na prvním místě. Ale, proč by např. v rámci studia jazyka seminaristů nemohla vycházet česká/slovenská mutace článků a časopisů ASD, např MINISTRY, nebo pro mládež, děti atd.
     
      Jen se slzami sledujeme, co zde na 3AN publikují, patři vám za to díky. Např br. Marka F., Davida S., jak přednáší na YIC, mládežnické konferenci, o Svatyni, o věrnosti, kde mladí lidé vážně týden studuji těžké duchovní otázky, nebo zapojení do hlásání 3AM, misie církve apod. Co říkáte šlo by to i u nás? Mladí říkající ne EKUMENISMU?
      Ještě jednou moc děkuji.
     
Jozef 2017-11-12 15:12:32
      Alfa a Omega -video:
      https://www.youtube.com/watch?v=GMTvXigQSWQ
     
     
tis 2017-12-29 22:10:29
      přemýšlejme jak daleko jsou tvrzení, tak jak nám je předkládá tento velmi výmluvný a charismatický člověk, od vyjádření, že Ježíš je stvořená bytost? Nevěřme každému vnuknutí... nepříjímejme logiku člověka, který si význam slov Bible ohýbá, jak se mu hodí...

Prihlásiť sa k odberu noviniek Týždenník

Zadajte emailovú adresu:

a dokážte, že nie ste robot. Napíšte slovom koľko je päť mínus dva:Chcete nás podporiť?

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite
ľubovoľnú čiastku na účet:
IBAN: SK24 8360 5207 0042 0112 1149
BIC(SWIFT): BREXSKBX.


Odporúčame:
Veľký spor vekov
Nahliadnite do zákulisia odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín ...
Kroky ku Kristovi
Tisíce ľudí sa zoznámili s Ježišom práve prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi.Mnohým ďalším, ktorí s ním kráčajú cestou života n ...
Sobotná škola - Zjavenie Jana
Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie zn ...
Vykopávky odhaľujú pravdu
Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna ...
Hudba a trojanjelske posolstvo - 1. časť
Bohoslužba, uctievanie a chvály z pohľadu 1. anjelskeho posolstva. Môžeme chváliť Boha akokoľvek chceme? Princípy pravého a falošného ucti ...
Armagedon
Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kon ...
Príbehy knihy Daniel
Pripomeňte si jednoduché príbehy z knihy Daniel. Aká je ich aplikácia na udalosti posledných dní? Socha na poli Dúra, ohnivá pec, jama levov. ...
Ja na to všetko nič nedbám
Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej ...
Dni víchrice
Výklad Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ...
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne
Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy ...
Božia pečať zjednodušene
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúseno ...
Daj mi tento vrch
V tejto prednáške autor približuje snahy veľkých organizácií o zriadenie "Božieho" kráľovstva na tomto svete. Dominionizmus siedmich vrchov. ...
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien.
Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového z ...
Interview s misionármi
Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o záži ...
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej ...
Islam a kresťanstvo - Kráľ severu
V tejto prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písm ...
Víťazstvo nad pokušením
Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyz ...
Pokánie vo väzení
Vypočujte si úchvatnú skúsenosť 6-krát odsúdeného recidivistu, ktorý prežil obrátenie, prijal záchranný plán Spasiteľa a pochopil jeho ...
Vy problémisti
Pripomeňte si situáciu v Božom ľude za čias Izraelského kráľa Achaba. Keď je pravda zahmlená a keď ľudia nevedia rozlíšiť medzi dobrým ...
Čarodejníctvo v hlavnom prúde
Pohľad na rozmach moderného čarodejníctva v hlavnom prúde dnešných médií. Mnohé knihy a filmy predstavujú čarodejníctvo ako atraktívnu z ...
Ale ty, keď sa postíš...
V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Č ...
Mardocheus v bráne
Príbeh Ester a Mardochea ako predobraz na poslednú dobu. Sledujte typologické detaily. Verná a neverná žena. Aký je stav cirkvi? Strkáme hlavu ...
Myseľ a hudba - 1. prednáška
Ako pracuje mozog? Popis hlavných častí, beta a alfa vlny. Veľký spor a tvoja myseľ. Pôsobenie drog, alkoholu na myseľ, rozhodovanie, vôľu, ...
Dilema pobavenia a zábavy
Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj p ...
Nebezpečenstvo videohier
Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa ...
Čas uplynul
Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zo ...
Nepopulárna pravda
Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant?
Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. ...
Pravá múdrosť a vzdelanie
Zamyslenie o smerovaní USA a celého sveta v zmysle duchovnosti.
Ben Carson uvádza svoj životný príbeh ako príklad, že aj napriek chudobe a ...
Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu sk ...
Boj o Bibliu
Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov.
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili.
Dnes je Biblia zda ...
Piliere našej viery
Ktoré jedinečné pravdy nás urobili ľudom? Hrozí nám strata identity?
Päť fáz v diele spasenia. Súvis medzi trojanjelskym posolstvom a s ...
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naš ...
Vypočuté modlitby - Interview
Rozsiahle interview s autorom známych kníh o modlitbe a o svete padlých anjelov. Vypočujte si autentické, dramatické i humorné rozprávanie.
Sedem znamení konca
Chce Pán Boh, aby to bolo pre nás tajomstvom kedy príde druhý krát? Hovorí sa: Pán Ježiš môže prísť dnes ale aj o sto rokov. Je to pravd ...
Aký dokonalý má byť kresťan?
Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?
Pohľad na termíny ako kresťans ...
Široká brána
Je dobré opýtať sa z času na čas, ktorým smerom sa uberá váš život. Ideme s davom alebo s Ježišom Kristom?
Krátke povzbudivé zamysle ...
Prítomná pravda
Čo je pravda? Božie slovo má na túto otázku viacero odpovedí. Nachádzame v ňom pojmy ako: Boh pravdy; tvoj zákon je pravda; všetky tvoje pri ...
Špeciálne posolstvo pre poslednú generáciu
Posolstvo Zjavenia Jána o udalostiach, ktoré sa týkajú našej doby – dnešnej generácie. Pevné slovo prorocké. Zasľúbenie o príchode Ježi ...
Vytrvalosť svätých
"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)
Na konci tu budú dve skupiny ľudí – spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu ...
Herec z “Dva a pol chlapa” sa stal adventistom
Angus Jones začínal s herectvom ako 8-ročný. Dnes má 19 rokov.
V júni 2012 sa pokrstil a stal členom zboru v San Fernando Valley v Califor ...
“Veľký spor vekov” - fakt alebo fikcia?
Predpovede knihy "Veľký spor vekov" sa napĺňajú pred našimi očami. Mohutné integračné hnutie v cirkvách a falošné oživenie. Protestantiz ...
Celosvetová Potopa
Bola v minulosti celosvetová potopa? Veda nechce pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by narušila evolučnú tézu. Prečo je všade kriedov ...
Cudzí oheň
Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, ...
Praví a falošní proroci
Aká je úloha proroka? Prečo dnes automaticky odmietame každý prorocký prejav? Proroci v poslednej dobe. Svedectvo Ježiša Krista a falošné na ...
Počujem hrmot rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s a ...
Čisté a nečisté
Má dnes zmysel deliť pokrmy na čisté a nečisté? Vedecký pohľad na anatómiu čistých a nečistých zvierat a ako ovplyvňuje ich konzumácia ...
Naše túžby po vzrušení
Biblické zamyslenie zo Série "A Better Way to Live"
List Efežanom jasne identifikuje kľúčový problém ľudského rodu: previnenie a hriech. ...
Cesta do nadprirodzeného sveta
Krátky zostrih rozhovoru s autorom dobre známej knihy "Cesta do nadprirodzeného sveta". Kniha, ktorá prináša detaily priamo z prostredia uctieva ...
Projekt - Veľký spor vekov
Osemminútový MOTIVAČNÝ VIDEOKLIP osvetľujúci PROJEKT VEĽKÝ SPOR VEKOV – skutočný zápal a nadšená jednohlasná podpora čelných predsta ...
Apokalyptická vízia a kastrácia adventizmu
Kastrácia - nepríjemné slovo! Ale zmysel tohto slova súvisí so stratou reprodukcie. V tomto dokumente George Knight predstavuje, ako protestantsk ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie
Talizmany, amulety, okrasné predmety, šperky... Odkedy a prečo ich ludia požívajú? Aký vzťah by sme k nim mali mať dnes? Ako sa na túto vec ...
Ostatok
Máte plné zuby adventizmu? Uvažovali ste už o iných cirkvách? Aké sú možnosti? Autor v stručnom zamyslení predkladá hlavné rozdiely medzi ...
Od Luthera k dnešku
Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rím ...
Prezident Bush k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor vtedajšieho prezidenta George W. Busha pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Senátorka Clintonová k Adventistom siedmeho dňa
Video príhovor senátorky Hillary Clintonovej pri príležitosti osláv 150. výročia cirkvi.
Ako pornografia zmenila sex
alebo ako zneškodniť "Kokaín 21. storočia"

Prednáša profesionálny tréner a konzultant v oblasti osobnostného a manažérskeho rozvoj ...
Domov         O 3AN         Napíšte nám                 © 2012 www.3an.sk